prim_sighisoara

 

COMPARTIMENT DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie precum şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu si, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.
 Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:
 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar in România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an.
Cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de documentele justificative se depune la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate împreuna cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
In situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială  autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.
       
Evidența persoanelor - reprezintă un sistem naţional de înregistrare şi actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia şi comunicării de date, în interesul cetăţenilor, al statului şi al instituţiilor publice.
Organizarea evidenţei persoanelor - evidenţa cetăţenilor români se face pe principiul locului de domiciliu al acestora, prin înscrierea lor în REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (R.N.E.P.) în cadrul SISTEMULUI NAŢIONAL INFORMATIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR (S.N.I.E.P.).
R.N.E.P. reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepţie unitară, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării;
Codul numeric personal (CNP) reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toaste sistemele informatice care prelucrează date personale cu caracter personal privind persoana fizică.
Actul de identitate reprezintă documentul care se eliberează cetăţenilor români, şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi după caz a adresei de reşedinţă; sunt acte de identitate: buletinul de identitate, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate, aflate în termen de valabilitate;
Domiciliul reprezintă locuinţa la care titularul are locuinţa principală şi statornică, poate fi schimbat în mod liber, dar în acelaşi timp un cetăţean nu poate avea decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă.
Reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.
Documente necesare pentru obţinerea cărţii de identitate
 A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (detalii)
B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior (detalii)
C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (detalii)
D. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia (detalii)
E. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă, modificării datelor de naştere ori a locului naşterii, ori a prenumelui părinţilor sau a schimbării sexului (detalii)
F. Eliberarea cărţii de identitate provizorii (detalii)
G. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (C.R.D.S.) (detalii)
H. Înscrierea vizei de reşedinţă (flotant) pe cartea de identitate (sau pe cartea de identitate provizorie)(detalii)

       
Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate-7,00 LEI şi cartea de identitate provizorie-1,00 LEI) se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighișoara, pe numele solicitantului
Toate cererile tip se primesc gratuit de la sediul S.P.C.L.E.P. Sighișoara sau pot fi descărcate de pe acest site.
Eliberarea actelor de identitate se face titularului sau împuternicitului (pe bază de procură specială eliberată de un notar public din România sau de autorităţile române din străinătate, după caz).
 
 
A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
 DOCUMENTE NECESARE
          Minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege (15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani), eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor următoarele documente:
2. certificatul de naştere al minorului, în original şi copie;
3. actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
4. documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie;
5. certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie;
6. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.
 
 
B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior
 DOCUMENTE NECESARE
1. cererea pentru eliberarea actului de identitate
2. actul de identitate expirat împreună cu cartea de alegător în situaţia persoanelor care au primit odată cu cartea de identitate expirată şi cartea de alegător;
3. certificatul de naştere în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
5. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.);
9. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.
 
C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior
 DOCUMENTE NECESARE
2. actul de identitate expirat împreună cu cartea de alegător în situaţia persoanelor care au primit odată cu cartea de identitate expirată şi cartea de alegător;
3. certificatul de naştere în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
5. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.);
9. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.
 
D. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului
 DOCUMENTE NECESARE
2. actul de identitate în care era înscris vechiul domiciliu, precum şi cartea de alegător în cazul persoanelor care au primit acest document;
3. certificatul de naştere în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
5.  hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
7. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.).
Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului pentru persoanele din mediul rural se poate da în faţa lucrătorului de la postul de poliţie din acea localitate, de asemenea în faţa notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
9. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.
 
 E.Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia
DOCUMENTE NECESARE
2. certificatul de naştere în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
4.  hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
5. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.).
8. dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul ;
9. un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învățământ, cu fotografie de dată recentă, în original şi copie ;
10. actul de identitate deteriorat (dacă este cazul) ;
11. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.
 
F. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă, modificării datelor de naştere ori a locului naşterii, ori a prenumelui părinţilor sau a schimbării sexului
DOCUMENTE NECESARE 
2. certificatul de naştere în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
4.  hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
5. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.).
10. actul de identitate anterior ;
11. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.
 
          În aceste situaţii solicitantul se va prezenta cu o dovadă care să ateste una din situaţiile prezentate (certificate de stare civilă, dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă după caz).
   
G. Eliberarea cărţii de identitate provizorii
 DOCUMENTE NECESARE
Solicitantul se va prezenta cu documentele pe care le deține pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu.
3. trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
4. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
5. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate provizorii, respectiv 1 leu.
 
H. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (C.R.D.S.)
 DOCUMENTE NECESARE
2. paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul  de C.R.D.S. , original + copii ale  filelor cu fotografia, datele de stare civilă,  semnalmentele
2. certificatul de naştere în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
4.  hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;
5. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;
7. dovada adresei de stabilire a reşedinţei;
8. declaraţie de consimţământ, dată în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate original);
9. 3 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7 mm;
10. contravaloarea cărţii de identitate provizorii, 1  leu, achitată la casierie.
 
I. Înscrierea vizei de reşedinţă (flotant) pe cartea de identitate (sau pe cartea de identitate provizorie)
 DOCUMENTE NECESARE
2. documentul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
3. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie
*În situaţia în care solicitantul nu deţine act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul, sau după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimțământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, sau  printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.