Domino

Menționăm faptul că, cererile, declarațiile sau orice alte documente adresate Biroului Impozite și Taxe pot fi depuse și online pe adresa de e-mail: impozitetaxe@sighisoara.org.ro

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

 • Cerere tip ITL 012 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Copie după balanţa de verificare a lunii anterioare celei în care este solicitat certificatul fiscal.

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU UN MIJLOC DE TRANSPORT

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport( original)
 • Cerere tip ITL 012 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
 • Actul de dobândire a clădirii care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată clădirea în evidenţa contabilă a persoanei juridice(copie)
 • Nota contabilă (copie)
 • Fișa mijlocului fix (copie)
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI NOU CONSTRUITE

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Autorizaţia de construire (copie)
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (copie şi original)
 • Nota contabilă (copie)
 • Fișa mijlocului fix (copie)
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată clădirea în evidenţa contabilă a persoanei juridice(copie)
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie

ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR INTERVENITE ASUPRA VALORII DE INVENTAR A UNEI CLĂDIRI

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Certificat de urbanism (copie)
 • Autorizație de construire unde este cazul (copie)
 • Proces verbal de recepție din care să rezulte valoarea lucrărilor efectuate (copie)
 • Nota contabilă (copie)
 • Fișa mijlocului fix (copie)
 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată modificarea valorii de inventarîn evidenţa contabilă a persoanei juridice(copie)

ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR INTERVENITE ASUPRA VALORII DE INVENTAR A UNEI CLĂDIRI CA URMARE A REEVALUĂRII CLĂDIRII         

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Raport de evaluare pentru impozitare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 3 ani anteriori anului de referință și recipisa atașată raportului (copie și original)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie și original)

ÎNREGISTRAREA UNUI TEREN

 • Declaraţie tip ITL-004 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original),în cazul în care este intabulat
 • Actul de dobândire al terenului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului(copie şi original)
 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-007 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare-dobândire, factura, contract de leasing, contract de donaţie, certificatul de moştenitor (traduse în limba română -unde este cazul- şi legalizate)hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)
 • Certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale unde este cazul
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

STABILIREA TAXEI PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 • Declaraţie tip ITL-015 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Autorizaţia de construire (copie şi original)
 • Certificat de urbanism (copie şi original)
 • Proiect montare firmă (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data amplasării

STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 • Declaraţie tip ITL-014 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Contract de servicii de reclamă și publicitate (copie)
 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)
 • Termenul de declarare este lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate

SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI BUN IMOBIL (CLĂDIRE ŞI TEREN)

 • Cerere
 • Actul de înstrăinare care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie (copie şi original)
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 • Declarația tip ITL-027 Model 2009 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Certificat de radiere (original)
 • Factură sau contract de înstrăinare-dobândire (copie)
 • Raport de casare, dacă este cazul (copie)
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie)

   Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

        Formular DECLARAȚIE DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Sighișoara