Domino

Menționăm faptul că, cererile, declarațiile sau orice alte documente adresate Biroului Impozite și Taxe pot fi depuse și online pe adresa de e-mail: impozitetaxe@primaria-sighisoara.ro

 

DOCUMENTELE  NECESARE OBŢINERII UNUI CERTIFICAT CU VALOARE IMPOZABILĂ A UNUI IMOBIL PENTRU PERSOANELE FIZICE

 • Extras de carte funciară actualizat 
 • Cerere tip ITL-010 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • În cazul succesiunii (certificat de deces)

 

DOCUMENTELE NECESARE OBŢINERII UNUI CERTIFICAT CU VALOARE IMPOZABILĂ PENTRU INTABULAREA UNUI IMOBIL(CLĂDIRE) DOBÂNDIT PENTRU PERSOANELE FIZICE

 • Contract de vânzare cumpărare 
 • Contract de rate (dacă este cazul)
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată 
 • Cerere tip ITL-010 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)

 

DOCUMENTELE NECESARE OBŢINERII UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU UN MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport 
 • Cerere tip ITL-010 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI APARTAMENT (CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ) ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Extras de carte funciară actualizat în cazul în care este intabulat
 • Actul de dobândire a apartamentului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract dedonaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă 
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii 
 • Actul de identitate 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI CASE (CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ) ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Extras de carte funciară actualizat  în cazul în care este intabulată
 • Actul de dobândire al casei care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, autorizaţie de construcţie 
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii 
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată 
 • Actul de identitate 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI (REZIDENȚIALĂ) NOU CONSTRUITĂ ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Autorizaţia de construire 
 • Certificat de urbanism 
 • Proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată 
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii 
 • Actul de identitate
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii  

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI NEREZIDENȚIALĂ SAU MIXTĂ ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Extras de carte funciară actualizat, în cazul în care este intabulată
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii, dacă este cazul 
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată 
 • Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 
 • Actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 
 • Procesul verbal de recepție cu valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 
 • Contractul de închiriere sau contractul de comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice, autorizația de construire privind schimbarea de destinație a clădirii, documentație cadastrală, orice alte documente doveditoare 
 • Certificatul de înregistrare al firmei care are domiciliul fiscal sau desfășoară activitate economică la adresa clădirii 
 • Actul de identitate 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

   DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI TEREN  ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-003 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Extras de carte funciară actualizat, în cazul în care este întabulat
 • Actul de dobândire al terenului care poate fi:contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, Ordin al Prefectului, Titlu de proprietate 
 • Actul de identitate 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016  ITL-007 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare-dobândire (traduse în limba română și legalizate -unde este cazul), factura, contract de leasing, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă 
 • Cartea de identitate a autoturismului 
 • Actul de identitate 
 • Certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA TEMPORARĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-007 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare -dobândire, factura, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (traduse în limba română și legalizate, unde este cazul)
 • Cartea de identitate a autoturismului (tradusă în limba română și legalizată )
 • Actul de identitate 
 • Adresa cu domiciliul temporar 
 • Extras de carte funciară actualizat cu proprietarul imobilului sau contract de închiriere
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Declaraţie tip ITL-015 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Autorizaţie de construire 
 • Certificat de urbanism 
 • Proiect montare firmă 
 • Certificat de înregistrare a persoanei la registrul comerţului 

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data amplasării

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI BUN IMOBIL(CLĂDIRE SAU TEREN) ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Cerere
 • Actul de înstrăinare care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • Cerere tip ITL-027 Model 2009 (de la sediul Primăriei, cam.20 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Certificat de radiere 
 • Contract de vânzare-cumpărare
 • Raport de casare, dacă este cazul 
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

În cazul veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat 
 • Legitimaţie de veteran de război, văduvă de război, văduvă de veteran de război 
 • Adeverinţă de la Asociaţia Veteranilor de război 
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului 
 • Actul de identitate 

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

În cazul persoanelor beneficiare ale Decretului -Lege 118/1990 cu modificările şi completările ulterioare

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat 
 • Hotărârea de la Casa Judeţeană de Pensii Mureş 
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului 
 • Actul de identitate 

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

În cazul persoanelor beneficiare ale Legii 341/2004

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat 
 • Certificat de revoluţionar 
 • Decretul nr.37/2000 şi pagina din anexa la decret în care este nominalizată persoana în cauză
 • Brevetul prin care se atestă conferirea titlului 
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului 
 • Actul de identitate 

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi invalide de gr.I, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat 
 • Decizia asupra capacităţii de muncă 
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap 
 • Certificatul de naștere al minorului 
 • Legitimaţia de nevăzător (dacă este cazul )
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului 
 • Actul de identitate 

Scutirea se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

În cazul persoanelor prevăzute la art.2 lit.a), c) - e) din O.U.G. nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat 
 • Adeverință de la unitatea militară 
 • Actul de identitate 

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative