Domino

Menționăm faptul că, cererile, declarațiile sau orice alte documente adresate Biroului Impozite și Taxe pot fi depuse și online pe adresa de e-mail: impozitetaxe@sighisoara.org.ro

 

OBȚINEREA UNUI CERTIFICAT CU VALOARE IMPOZABILĂ A UNUI IMOBIL 

 

OBŢINERE CERTIFICAT CU VALOARE IMPOZABILĂ PENTRU INTABULAREA UNUI IMOBIL(CLĂDIRE) DOBÂNDIT

 

OBŢINEREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU UN MIJLOC DE TRANSPORT

 

ÎNREGISTRAREA UNUI APARTAMENT (CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ)

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
 • Actul de dobândire a apartamentului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract dedonaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

ÎNREGISTRAREA UNEI CASE (CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ)

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original), în cazul în care este intabulată
 • Actul de dobândire al casei care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, autorizaţie de construcţie (copie şi original)
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original )
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI (REZIDENȚIALĂ) NOU CONSTRUITĂ

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Autorizaţia de construire (copie şi original)
 • Certificat de urbanism (copie şi original)
 • Proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (copie şi original )
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original )
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii  

 

ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI NEREZIDENȚIALĂ SAU MIXTĂ

 • Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii, dacă este cazul (copie şi original)
 • Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original
 • Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință și recipisa atașată raportului (copie și original)
 • Actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință (copie și original)
 • Procesul verbal de recepție cu valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință (copie și original)
 • Contractul de închiriere sau contractul de comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice, autorizația de construire privind schimbarea de destinație a clădirii, documentație cadastrală, orice alte documente doveditoare (copie și original)
 • Certificatul de înregistrare al firmei care are domiciliul fiscal sau desfășoară activitate economică la adresa clădirii (copie și original)
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

ÎNREGISTRAREA UNUI TEREN

 • Declaraţie tip ITL-003 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original),în cazul în care este întabulat
 • Actul de dobândire al terenului care poate fi:contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, Ordin al Prefectului, Titlu de proprietate (copie şi original)
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

ÎNREGISTRAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-006 Model 2006 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare-dobândire (traduse în limba română și legalizate -unde este cazul), factura, contract de leasing, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
 • Cartea de identitate a autoturismului (copie şi original)
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale unde este cazul
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

ÎNSCRIEREA TEMPORARĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-007 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare -dobândire, factura, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (traduse în limba română și legalizate- copie şi original, unde este cazul)
 • Cartea de identitate a autoturismului (tradusă în limba română și legalizată fotocopie şi original)
 • Actul de identitate (copie şi original)
 • Adresa cu domiciliul temporar (copie şi original)
 • Extras de carte funciară actualizat cu proprietarul imobilului sau contract de închiriere(copie şi original)
 • Dosar cu şină

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

 

STABILIREA TAXEI PENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 • Declaraţie tip ITL-015 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Autorizaţie de construire (copie şi original)
 • Certificat de urbanism (copie şi original)
 • Proiect montare firmă (copie şi original)
 • Certificat de înregistrare a persoanei la registrul comerţului (copie şi original)

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data amplasării

 

SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI BUN IMOBIL (CLĂDIRE SAU TEREN)

 • Cerere
 • Actul de înstrăinare care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie (copie şi original)
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării
 • SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
 • Declarație tip ITL-027 Model 2009 (de la sediul Municipiului, cam.20)
 • Certificat de radiere (original)
 • Contract de înstrăinare-dobândire (copie+original)
 • Raport de casare, dacă este cazul (copie+original)
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie+original)

Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

 

 SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

În cazul veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
 • Legitimaţie de veteran de război, văduvă de război, văduvă de veteran de război (copie şi original)
 • Adeverinţă de la Asociaţia Veteranilor de război (copie şi original)
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copie și original)
 • Actul de identitate (copie şi original)

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

 

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR

În cazul persoanelor beneficiare ale Decretului -Lege 118/1990 cu modificările şi completările ulterioare

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat (copie)
 • Hotărârea de la Casa Judeţeană de Pensii Mureş (copie şi original)
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copie și original)
 • Actul de identitate (copie şi original)

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

 

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor beneficiare ale Legii 341/2004

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original )
 • Certificat de revoluţionar (copie şi original)
 • Decretul nr.37/2000 şi pagina din anexa la decret în care este nominalizată persoana în cauză (copie)
 • Brevetul prin care se atestă conferirea titlului (copie şi original)
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copie și original)
 • Actul de identitate (copie şi original)

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

 

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi invalide de gr.I, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original )
 • Decizia asupra capacităţii de muncă (copie şi original)
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie şi original)
 • Certificatul de naștere al minorului (copie și original)
 • Legitimaţia de nevăzător (dacă este cazul-copie şi original)
 • Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copei și original)
 • Actul de identitate (copie şi original)

Scutirea se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative

 

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor prevăzute la art.2 lit.a), c) - e) din O.U.G. nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare

 • Cerere
 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original )
 • Adeverință de la unitatea militară (copie și original)
 • Actul de identitate (copie şi original)

Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

Formular DECLARAȚIE DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Sighișoara