Domino

Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

PIAȚA MUZEULUI, NR. 7, COD 545400, JUD. MUREȘ

Data .................................

              Stimate domnule/Stimată doamnă ............................,

         Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa ............................

Pe e-mail în format editabil: ......... la adresa .............

Pe format de hârtie, la adresa ................................ 

            Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

            Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                       ...............................

             semnătura petentului (opţional)

 

Numele şi prenumele petentului ...................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ….......................................

Profesia (opţional) ................................................

Telefon (opţional) .................................................