Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
organizează la data de 29 MAI 2023 – proba scrisă 

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

•    Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Evidență și Administrare Terenuri - Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond Locativ
•    Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Relații cu publicul - CIC, Petiții, Audiențe, Informații publice – Serviciul Relații Publice și Comunicare    

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 h/săptămână.

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
-    Probă scrisă;
-    Interviu.
Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului, în perioada 28.04.2023 până în data de 17.05.2023;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 29.05.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.
Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
       - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
       d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 53 sau pe www.primariasighisoara.ro);

Bibliografie generală: 
1. Constituția României, republicată.
2. Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică/tematică pentru funcția publică de execuție de consilier principal în cadrul Compartimentului Evidență și Administrare Terenuri - Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond Locativ:
•    Constituția României, republicată – integral;
•    Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
•    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 412 – 450, art. 490 – 501;
•    Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu  modificările și completările ulterioare - integral;
Bibliografie specifică/tematică pentru funcția publică de execuție de consilier principal în cadrul Compartimentului Relații cu publicul - CIC, Petiții, Audiențe, Informații publice – Serviciul Relații Publice și Comunicare:
•    Constituția României, republicată – integral;
•    Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
•    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
•    Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile și compleăarile ulterioare - integral;
•    Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de inters public, actualizată, republicată - integral;
•    Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, actualizat, republicat - integral;
•    Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - integral;
•    Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - integral.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de17.05.2023, inclusiv, ora 15,30.                             
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro”

                                
                                                                                                         PRIMAR,
                                                                                                     Ioan - Iulian Sîrbu