prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
organizează la data de 27 ianuarie 2020 – proba scrisă

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al următoarelor funcţii publice de execuţie:
- Polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Biroului Ordine Publică și Poliția Rutieră – Serviciul Public Poliția Locală – 1 funcționar public;
- Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Juridic – Serviciul Administrație Publică Locală – 1 funcționar public;

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
- Probă scrisă;
- Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 27.01.2020, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
     - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);

 Bibliografia este următoarea:
A. Bibliografie generală:
  - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
             - Constituția României, republicată;

B. Bibliografie de specialitate:
1. Pentru funcționarul public din cadrul Biroului Ordine Publică și Poliția Rutieră – Serviciul Public Poliția Locală;
- Legea nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181/2017 privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara.
 
2. Pentru funcționarul public din cadrul Biroului Juridic – Serviciul Administrație Publică Locală;
- Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
- Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare) – acțiunea civilă; - termenele procedurale; - căile de atac;
- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 13.01.2020, inclusiv, ora 16,30.                            
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


            PRIMAR,
               Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru