Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
organizează la data de 19 APRILIE 2023 – proba scrisă 

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Juridic – Serviciul Administrație Publică Locală

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 h/săptămână.

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
-    Probă scrisă;
-    Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului, în perioada 20.03.2023 până în data de 10.04.2023;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 19.04.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
       - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
       d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 53 sau pe www.primariasighisoara.ro);

BIBLIOGRAFIA 
stabilită pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut
Bibliografie generală
- Constituția României, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică/Tematică:
- Constituția României, republicată - integral;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Titlurile I și II din Partea a VI-a;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 – integral;
- Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
- Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Cartea I (titlul I, titlul II și titlul V), Cartea a II - a (titlul II); 
- Codul Civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) – art. 555 - 562 și art. 858 - 865;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – integral.
  
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 20.03.2023 – 10.04.2023 inclusiv, ora 16,30.  
                           
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina - Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771019 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


                                    PRIMAR,
                                          Ioan - Iulian SÎRBU