Domino


A N U N Ț
Concurs/Examen de promovare în grad profesional

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Anexei nr. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Municipiul Sighișoara organizează la sediul instituției din Piața Muzeului nr. 7, Sighișoara, județul Mureș, CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR celui deținut pentru următoarele funcții de execuție:

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Grad profesional după promovare

Structura funcțională

1.

Consilier

I

principal

superior

Compartimentul Autorizare Servicii de Transport Public Local – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local

2.

Consilier

I

principal

superior

Compartimentul Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală

3.

Consilier

I

principal

superior

Compartimentul Relații Internaționale, Protocol, Cultură și Culte – Serviciul Relații Publice și Comunicare

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 h/săptămână.

Calendarul de desfășurare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, în perioada 20.05.2024 până în data de 10.06.2024, inclusiv;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 18.06.2024, ora 13,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării probei interviu: în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Sighișoarai: Piața Cetății nr. 7, Sighișoara, județul Mureș, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Condiţiile de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
       - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun de către candidați la sediul Municipiului Sighișoara, camera 53, Compartimentul Resurse Umane – Biroul Resurse Umnae și Administrare Sistem Informatic, sau prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail: resurseumane@sighisoara.org.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respective în perioada 20.05.2024 până în data de 10.06.2024, inclusiv.

Dosarele de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail: resurseumane@sighisoara.org.ro după terminarea programului de lucru al autorității sau instituției publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel tîrziu la data desfășurării probei interviu, sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.

Dosarele de concurs/examen trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
       d) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, (model la sediul instituției – camera 53 sau pe www.primariasighisoara.ro).

    Concursul/Examenul de promovare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
a)    Verificarea eligibilității candidaților, în urma depunerii dosarelor de examen;
b)    Proba scrisă în data de 18.06.2024 ora 13,00;
c)    Interviul în termenul prevăzut la art. 103 din Anexa nr. 10 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional din cadrul Compartimentului Autorizare Servicii de Transport Public Local – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local

1.    Constituția României, republicată;
              cu tematica Constituția României, republicată – integral;

2.    Partea I, partea a II-a – titlul I și titlul II, partea a-IV – titlul I și partea a VI-a – titlul I și titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    cu tematica Partea I, partea a II-a – titlul I și titlul II, partea a-IV – titlul I și partea a VI-a – titlul I și titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

5.    Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
    cu tematica Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare – integral;

6.    Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în 
unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare – integral.

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional din cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală

1.    Constituția României, republicată;
                   cu tematica Constituția României, republicată – integral;

2.    Partea I, partea a II-a – titlul I și titlul II, partea a-IV – titlul I și partea a VI-a – titlul I și titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    cu tematica Partea I – titlul I, titlul II și titlul III, partea a II-a – titlul I și titlul II,  partea a-III – titlul I, titlul II, titlul III, titlul V (capitolele I, II, III, IV și VIII) și titlul VI (capitolele I, II și III), partea a-IV – titlul I și partea a VI-a – titlul I și titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor   formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
     cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

5.    Legea nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
      cu tematica Legea nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare – integral;

6.    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, Județul Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 208/31.08.2022;
      cu tematica Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, Județul Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 208/31.08.2022 – integral.

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional din cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Protocol, Cultură și Culte – Serviciul Relații Publice și Comunicare

1.    Constituția României, republicată;
                 cu tematica Constituția României, republicată – integral;

2.    Partea I, partea a II-a – titlul I și titlul II, partea a-IV – titlul I și partea a VI-a – titlul I și titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Partea I, partea a II-a – titlul I și titlul II, partea a-IV – titlul I și partea a VI-a – titlul I și titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

5.    Legea nr. 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
    cu tematica Legea nr. 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri   publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare – integral;

6.    Legea nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare – integral;

7.    Ordonanța Guvernului nr. 27 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
     cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 27 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral.


Relaţii suplimentare se pot obține la secretarul comisie de concurs, Șușu Adina - Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771019 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro

                                    Primar,
                                   Ioan - Iulian SÎRBU