Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
organizează la data de 16 aprilie 2021 – proba scrisă 

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al următoarelor funcţii publice de execuţie:

-    referent, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic – 1 funcționar public;
-    consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Domeniu Public – Direcția Administrarea Patrimoniului – 2 funcționari publici;
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentul Transport în Regim Taxi – Direcția Administrarea Patrimoniului – 1 funcționar public;
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Spațiu Locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului – 1 funcționar public;
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală;
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Învățământ – Direcția Relații Publice și Comunicare.

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
-    Probă scrisă;
-    Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 16.04.2021, ora 09,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
       - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
       c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);

BIBLIOGRAFIA 
stabilită pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut
Bibliografia comună:

-   Constituția României, republicată;
   - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
    - Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    Bibliografia comună se completează după cum urmează:
1.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic
Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Pentru funcționarii publici din cadrul Compartimentului Domeniu Public – Direcția   Administrarea Patrimoniului;
Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 7/1996, legea Cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare.

3.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentul Transport în Regim Taxi Direcția Administrarea Patrimoniului;
      Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.

4.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Spațiu Locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului;
Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republiată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 114/1996 Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.

5.    Pentru funcționarul public din cadrul Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală;
Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 98/25.10.2012.

6.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Învățământ – Direcția Relații Publice și Comunicare;
Bibliografie de specialitate:
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluțonare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finațărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

TEMATICA 
stabilită pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Tematică comună:
    -   Constituția României, republicată – integral;
     - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a - integral;
    - Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
    - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;

    Tematica comună se completează după cum urmează:
1.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic
- Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - integral.

2. Pentru funcționarii publici din cadrul Compartimentului Domeniu Public – Direcția   Administrarea Patrimoniului;
- Legea nr. 7/1996, legea Cadastrului și publicității imobiliare; cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare - integral.

3. Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentul Transport în Regim Taxi – Direcția Administrarea Patrimoniului;
- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare - integral.

4.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Spațiu Locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului;
- Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republiată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 114/1996 Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare - integral;

5.    Pentru funcționarul public din cadrul Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată - integral;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 98/25.10.2012 - integral.

6.    Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Învățământ – Direcția Relații Publice și Comunicare;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluțonare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finațărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată - integral.
  
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 18.03.2021 – 06.04.2021 inclusiv, ora 16,30.                     
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina - Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro”

                                    PRIMAR,
                                         Ioan – Iulian SÎRBU