Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
Organizează: 

E X A M E N 
 de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual al Municipiului Sighișoara

- Postul pentru care se organizează examenul de promovare:

- inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Registratură și Arhivă – Serviciul Administrație Publică Locală

Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 14 FEBRUARIE 2023, ora 10,00, sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, loc. Sighișoara, jud. Mureș.

Condiţiile de participare la examenul de promovare:
- pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut;

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de promovare:
- cererea de înscriere ;
- adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Bibliografie generală:
- Constituția României, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică/Tematică:
- Constituția României, republicată – integral;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Partea I (Titlul I, Titlul II, Titlul III); Partea III (Titlul I – Titlul III, Titlul V - Capitolul I) și art. 549 - 579 cu referire la personalul contractual;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Titlul I (Capitolul I); Titlul II (Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V: Secțiunea 1, 2, 3 și 4); Titlul XI (Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V); 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- O.G. nr.  27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral.

Modalitatea de desfăşurare a examenului: concursul se desfăsoară conform prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului, până în data de 09.02.2023, inclusiv, ora 15,30.                             

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro”

                                

                                    PRIMAR,
                                            Ioan - Iulian SÎRBU