prim_sighisoara


MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
organizează la data de 13 aprilie 2020 – proba scrisă

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al următoarelor funcţii publice de execuţie:
- consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Executare Creanțe – Direcția Economică – 1 funcționar public;
- consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sighișoara – 1 funcționar public;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Domeniu Public – Direcția Administrarea Patrimoniului – 1 funcționar public;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relații Publice, CIC, Petiții, Audiențe, Relații cu Publicul – Direcția Relații Publice și Comunicare – 1 funcționar public;

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
- Probă scrisă;
- Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 13.04.2020, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
     - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);

  Bibliografia este următoarea:

1. Pentru funcționarul public din cadrul Biroului Executare Creanțe – Direcția Economică
A. Bibliografie generală:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
             - Constituția României, republicată.

B. Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.O. nr. 547/23.07.2015;
- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în M.O. nr. 410/25.07.2001.

2. Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sighișoara
A. Bibliografie generală:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 412 – 450, 490-501;
- Constituția României, republicată.

B. Bibliografie de specialitate:
- Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romîni, cu modificîările și completările ulterioare;

3. Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Domeniu Public – Direcția Administrarea Patrimoniului
A. Bibliografie generală:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 412 – 450, 490-501;
- Constituția României, republicată.

B. Bibliografie de specialitate:
-  Legea nr. 7/13.03.1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


4. Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Relații Publice, CIC, Petiții, Audiențe, Relații cu Publicul – Direcția Relații Publice și Comunicare;
A. Bibliografie generală:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul III ; Partea III, Titlul I -  Titlul IV, Titlul V (Capitolul I – IV, Capitolul VIII), Titlul VI ; Partea VI, Titlul I, Titlul II ;
- Constituția României, republicată, respectiv : Titlul I și Titlul II.

B. Bibliografie de specialitate:
- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărîrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public ;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.


Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 30.03.2020, inclusiv, ora 16,30.                            
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent principal în cadrul Compartimentului Resurse Umnae - Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


        PRIMAR,
               Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru