Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
organizează la data de 06 septembrie 2021 – proba scrisă 

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al următoarelor funcţii publice de execuţie:
-    Polițist local, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Poliția Rutieră – Biroul Ordine Publică și Poliția Rutieră – Serviciul Public Poliția Locală;– 1 funcționar public;
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Executare-Creanțe – Direcția Economică;– 1 funcționar public;
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Stare Civilă – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sighișoara;– 1 funcționar public;
-    consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Achiziții, Investiții, Fonduri Europene; – 1 funcționar public;

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
-    Probă scrisă;
-    Interviu.
Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 06.09.2021, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.
Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
       - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
       c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);

Bibliografie generală: 
1. Constituția României, republicată; integral
2. Titlurile I și II din partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul     administrativ, cu modificările și completările ulterioare; integral
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
Bibliografie specifică:
Pentru funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Poliția Rutieră – Biroul Ordine Publică și Poliția Rutieră – Serviciul Public Poliția Locală
1.    Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2.    Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010, privind aprobarea  Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
3.    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 – privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5.   Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5.    Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
Tematică:
-    Constituția României, republicată; integral
-    Titlurile I și II din partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul     administrativ, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. I, Cap. III, art. 6 și 7, Cap. V, art. 20 și 21;
-    Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010, privind aprobarea  Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale – Cap. IV, art. 17, alin. (2) și art. 23;
-    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 – privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile legale pentru care are atribuții conform Legii nr. 155/2010;
-    Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; prevederile legale pentru care are atribuții conform Legii nr. 155/2010;
-    Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; integral

Bibliografie specifică:
Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Executare-Creanțe – Direcția Economică
1.    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2.    Ordonanța nr. 2 privind Regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.    Decretul nr. 209/1976 pentru aplicarea Regulamentului operațiunilor de casă, publicat în Buletinul oficial nr. 64/06.07.1976;

Tematica:
-    Constituția României, republicată; integral
-    Titlurile I și II din partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul     administrativ, cu modificările și completările ulterioare; integral
-     Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
-     Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Capitolul VII și Capitolul VIII, SECȚIUNEA 1 și SECȚIUNEA a 2-a din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-    Ordonanța nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
-    Decretul nr. 209/1976 pentru aplicarea Regulamentului operațiunilor de casă, publicat în Buletinul Oficial nr. 64/06.07.1976 – integral.

Bibliografie specifică:
Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Stare Civilă – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sighișoara
1.    Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2.    Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;
3.    Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;
4.    Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Tematică:
-    Constituția României, republicată; integrală
-    Titlurile I și II din partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul     administrativ, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
-    Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 28-102, 106-118, 147-163;
-    Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976; integral
-    Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976; integral
-    Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor   persoanelor fizice; integral
Bibliografie specifică/tematică:
Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Achiziții, Investiții, Fonduri Europene
1.    Constituția României, republicată; integral
2.    Titlurile I și II din partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul     administrativ, cu modificările și completările ulterioare; integral
3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral
5.    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
6.    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I;
7.    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  – integral;
8.    Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora – integral;
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 23.08.2021, inclusiv, ora 15,30.                             
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro”

                                    PRIMAR,
                                      Ioan-Iulian Sîrbu