Domino

M U N I C I P I U L    S I G H I Ş O A R A 

organizează în data de 05.10.2021 – proba scrisă

C O N C U R S

de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă:
-    Șef serviciu în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală;

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighişoara, Piața Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel:
- Selecția dosarelor se va  face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-  proba scrisă: 05.10.2021, ora 10,00;
- interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs:
• Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 483, alin. (2) lit. ”a” – ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I;
• să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
• să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării funcţiei publice, şi anume: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență drept, specializarea drept sau în ramura de știință – științe economice;
• să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în conditiile legii.

Bibliografie generală: 
-    Constituția României, republicată;
-    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bibliografie specifică/Tematică:
-    Constituția României, republicată - integral;
-    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare: 
    Partea I - titlul I, titlul II şi titlul III; 
    Partea III - titlul I, titlul II, titlul III și titlul V (capitolele I, III, IV și VIII);
    Partea VI – titlul I și titlul II.
-    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 
-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, integral;
-    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sighișoara, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local Sighișoara nr. 98/25.10.2012 – integral;
-    Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată – integral;
-    Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare – integral;
-    Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naționale, republicată – integral;
-    Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare – integral;
-    Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare – integral;
-    Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral.

Atribuțiile postului:
-    conduce, organizează, coordonează, controlează și răspunde de bunul mers al activităţii în cadrul serviciului;
-    îndrumă, coordonează și controlează activitatea angajaţilor din subordine;
-    asigură legătura între serviciu, conducerea instituției, celelalte servicii și/sau unităţi subordonate;
-    răspunde de difuzarea actelor şi executarea lucrărilor privind alegerile locale şi generale;
-    răspunde de difuzarea actelor și pregătirea lucrărilor privind organizarea și desfășurarea     diferitelor recensăminte ( populație, agricultură, etc. ) precum şi a referendumurilor locale;
-    se îngrijeşte de modul de aducere la cunoştinţa consilierilor locali a convocării şedinţelor Consiliului local şi de remitere a materialelor supuse dezbaterii;
-    se îngrijeşte de aducerea la cunoștința publică a convocării şedinţelor Consiliului local;
-    se îngrijeşte de pregătirea materialelor şedinţelor Consiliului local şi de ţinerea evidenţei acestora  (sigilate şi semnate de cei în drept);
-    urmăreşte şi verifică modul de ţinere a evidenţei hotărârilor în registre speciale;
-    se îngrijeşte de aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general, cu caracter normativ;
-    asigură aducerea la cunoștința membrilor serviciului a hotărârilor şi dispoziţiilor, cu caracter normativ; 
-    colaborează cu comisiile pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local, ţine legătura directă cu comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor;
-    întocmeşte rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâre de competenţa serviciului înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local și le susține în comisiile de specialitate ale Consiliului local, precum și în plenul ședințelor Consiliului local;
-    asigură, prin inspectorul cu probleme de agricultură, împreună cu comisiile desemnate şi  organele specializate ale statului realizarea măsurilor dispuse pentru prevenirea şi limitarea eventualelor epidemii sau a epizootiilor;
-    verifică respectarea prevederilor legale privind registrul agricol şi modul de desfăşurare a activităţilor conexe, întocmirea, actualizarea şi păstrarea acestuia;
-    asigură, prin personalul din subordine, ridicarea de la Poştă a corespondenţei şi coletelor adresate instituției şi depunerea spre expediere a actelor întocmite și emise de personalul 
angajat al instituției;
-    verifică înregistrarea, circulaţia documentelor, modul de soluţionare, transmiterea la timp și corect a răspunsurilor şi arhivarea corespondenţei;
-    verifică și semnează corespondența pentru personalul din subordine; 
-    asigură eliberarea de adeverinţe, extrase sau copii de pe acte care se află în arhiva instituției;
-    primeşte, înregistrează şi repartizează pe compartimente şi responsabilităţi, corespondenţa adresată serviciului şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termen;
-    răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor, conduce registrul de evidenţa a acestora;
-    gestionează și se îngrijeşte de păstrarea și arhivarea corectă a documentelor create în cadrul serviciului şi rezultate din activitatea personalului din subordine și, respectiv de modalitatea de păstrare și predare a documentelor la Compartimentul Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;
-    urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;
-    verifică respectarea programului de lucru și prezența la serviciu a personalului din subordine;
-    aprobă programările de concediu de odihnă cu asigurarea funcționării în bune condiții a structurilor din subordine pentru întreaga perioadă a anului și le comunică compartimentului resurse umane;
-    aprobă cererile de concediu de odihnă pentru personalul din subordine cu respectarea programării aprobate, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
-    propune și ia măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunde cu promptitudine la solicitarea acestora;
-    analizează periodic activitatea personalului din subordine atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și dispune măsuri de eficientizare a activității pentru personalul din subordine;
-    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează; 
-    elaborează fișele de post pentru personalul din subordine;
-    se preocupă de aducerea la cunoștința întregului personal a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului intern, a tuturor măsurilor și deciziilor conducerii instituției și a legislației din domeniu în vigoare, cu implicații asupra activității personalului din subordine, verifică însușirea acestor cunoștințe și evaluează eficacitatea însușirii cunoștințelor; 
-    instruiește, în  vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu, personalul din subordine cu privire la aplicarea legislației și a modificărilor legislative din domeniu, comunicate de compartimentele de specialitate, ori de câte ori situația o impune;
-     rezolvă reclamaţiile, cererile şi sesizările repartizate;
-    semnează şi răspunde pentru întocmirea şi verificarea documentelor emise în sfera de activitate;
-    asigură întocmirea, elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale de la nivelul structurii și implementarea standardelor de control managerial intern și urmărește ca întreg personalul din subordine să le cunoască și să le respecte;  
-    execută şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei; 
-    participă la cursuri de perfecţionare; 
-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de către Primar, 
Viceprimar și Secretar General;
-    atribuțiile pe linie de securitate și sănătate în muncă și PSI sunt cele prezentate în anexa nr. 1
la fișa postului.

Documente necesare - Dosarul de înscriere la concursul de promovare 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (sediul instituției – camera 72 sau pe www.primariasighisoara.ro);  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretatul comisiei de concurs.
i) cazierul administrativ;  
j) dosar plic.

Observații:
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 
-    funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 
-    nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 
-    temeiul legal al desfăşurării activităţii, 
-    vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor, documentul prevăzut la litera i) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 03.09.2021 - 22.09.2021.

Relaţii suplimentare la secretarul  comisiei de concurs, Șușu Adina-Daniela – inspector superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


                                         PRIMAR,
                                          Ioan - Iulian SÎRBU