Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează în data de 01.02.2024 – proba scrisă

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea funcției publice unice de conducere vacantă de:
•    Șef serviciu – Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene
 pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, concurs organizat în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor art. IV alin. (1) lit. ”b” și alin. (2) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighişoara, Piața Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel:
-   probă suplimentară pentru testarea cunoștințelor de operare pe calculator – nivel mediu: 29.01.2024, ora 10,00;
Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor de operare pe calculator poate fi vizualizată accesând:
https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/procedura+organizare+i+desfaurare+proba+suplimentara+pentru+testare+competene+it-0001D002
-   proba scrisă: 01.02.2024, ora 10,00;
-  proba interviu: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţiile de participare la concurs:
Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023.

    Condiții specifice: 
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studiu: Științe inginerești (domeniul fundamental), Inginerie civilă (ramura de știință), Științe sociale (domeniul fundamental), Științe juridice (Ramura de știință);
-    să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023;
-    vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere – 5 ani;
-    competențe de operare pe calculator: cunoștințe operare, MS Office, nivel mediu, testate prin proba suplimentară conform Procedurii aprobate prin Dispoziția Primarului Municipiului Sighișoara nr. 475/26.08.2021 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășuare a probei suplimentare/practice de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria Municipiului Sighișoara.

Bibliografie/Tematică:
- Constituția României, republicată - integral;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Titlurile I și II din Partea a VI-a;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Hotărârea nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Hotărârea  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- O.U.G. nr. 66/2011 din 29 iunie 2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- O.U.G.  nr. 64/2009 din  3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare – integral;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (sediul instituției – camera 53 sau pe www.primariasighisoara.ro);  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;  
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicat, emis în condițiile legii.

În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunere sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro

În vederea aplicării corespunzătoare și a prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, copiile după documente vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii Compartimentului Resurse Umane, în momentul depunerii cererii de către cetățeni, fiind astfel eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către cetățeni a copiilor unor documente.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 28.12.2023 – 16.01.2024.
              

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina - Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


                                         PRIMAR,
                                                Ioan - Iulian SÎRBU