prim_sighisoara

CAPITOLUL I

DISPOZITII  GENERALE
Art.1 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Municipiului Sighişoara, este întocmit în baza:
- Legea nr.188/1999 (actualizată) privind statutul funcţionarilor publici;
- Legea 155/2010,  privind înfiinţarea şi  funcţionarea Poliţiei  Locale;
- H.G. 1332/2010 pentru  aprobarea  Regulamentului  cadru  de  organizare  şi  funcţionare al 
           Poliţiei Locale;
         -   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;
- Legea 53/2005 – Codul muncii, O.U.G. nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea
            acestuia, ordonanţele de Guvern nr. 9/2005; nr. 92/2004; H.G. nr. 250/1992;
- Prevederile altor acte normative în vigoare care au aplicabilitatea în activitatea Poliţiei 
            Locale a Municipiului Sighişoara.

Art. 2. – Poliţia Locală Sighişoara este înfiinţată ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, la nivel de direcţie organizată pe servicii, birouri şi compartimente.

Art. 3.  Activitatea Poliţiei  Locale se desfăşoară în baza legislaţiei mai sus enumerate.

Art. 4. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru tot personalul Poliţiei  Locale, indiferent  de funcţia pe care acesta o ocupă sau durata contractului de muncă.

Art. 5. Prevederile prezentului regulament se aduc  la cunoştinţă pe baza de semnătură, tuturor salariaţilor, în scopul însuşirii şi respectării acestora. Aceste prevederi vor fi aduse la cunoştinţa noilor angajaţi odată cu semnarea contractului individual de muncă.
 Şefii de servicii şi birouri sunt obligaţi să verifice periodic personalul din subordine cu privire la cunoaşterea prevederilor prezentului regulament şi să ia măsuri permanente de îndrumare, control şi sancţionare în caz de încălcare a acestora.

CAPITOLUL  II

ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE
Art. 6.  În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Sighişoara, aprobat în condiţiile legii;
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învătământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipului Sighişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Municipiului Sighişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, dacă Hotărârile Consiliului Local nu prevăd altfel;
c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Sighişoara sau în administrarea Municipiului Sighişoara sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează Municipiului Sighişoara, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
n) acordă, pe teritoriul Municipiului Sighişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

Art. 7. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Sighişoara;
m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Art. 8. În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice alta formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Sighişoara ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului Municipiului Sighişoara sau persoanei împuternicite de acesta.

Art. 9. În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizooţiilor;
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sighişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţii administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţii;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)—i), stabilite în sarcina autorităţii administraţiei publice locale.

Art. 10. În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autoritaţile administraţiei publice locale;
b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sighişoara  sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţii administraţiei publice locale;
i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)—j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 11. În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) cooperează cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

CAPITOLUL  III

STATUTUL PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE
Art. 12. (1) Personalul poliţiei locale este compus din:
a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local;
b) funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale;
c) personal contractual.
(2) Pot ocupa funcţii publice specifice de poliţist local funcţionarii publici care îndeplinesc atribuţii de natura celor prevăzute la art. 6, cu excepţia art. 6 lit. h), şi la art. 7—11, din legea 155/2010.
(3) Personalul din cadrul poliţiei locale care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h), din legea 155/2010 are statut de personal contractual.
(4) Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local se face conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. Şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia sunt numiţi în funcţia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.14. (1) Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali şi ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile stabilite potrivit prevederilor prezentei legi şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul poliţiei locale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. (1) În timpul serviciului, politiştii locali şi personalul contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Poliţistul local este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art. 16. (1) După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare sunt obligaţi ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învătământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi ulterior operaţionalizării structurilor poliţiei locale, în condiţiile art. 3 alin. (1), precum şi cei selecţionaţi în vederea încadrării posturilor structurilor de poliţie locală înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (2) sunt obligaţi ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) si (2) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine si siguranţă publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cei care au urmat un program de pregătire iniţiala într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Durata programelor de formare prevăzute la alin. (1) si (2) este de minimum 3 luni.
(5) Finalizarea programelor de formare prevăzute la alin. (1) si (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învăţământ. În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de către instituţia organizatoare.
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, după expirarea perioadei de 5 ani prevăzute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevăzute la alin. (2), poliţistul local nu a absolvit programul de formare iniţială, acesta este eliberat din funcţia publică.
(7) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul local.
(8) Formarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local se realizează în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, funcţionarii publici şi personalul contractual din poliţia locală se pot asocia, în condiţiile legii.


CAPITOLUL  IV

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

A.OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE

Art.18. Pentru buna organizare a muncii şi creerea condiţiilor necesare desfăşurării normale a activităţii, precum şi pentru întărirea  disciplinei şi ordinii în structura Poliţiei Locale, personalului de conducere, îi revin, următoarele obligaţii:
1.- Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date   
subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi 
să controleze modul de aducere la îndeplinire.
2.- Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. 
3.- Să ia măsuri de asigurare a integrităţii şi bunei gospodăriri a bunurilor materiale şi fondurilor băneşti ale instituţiei.
4.- Să intreprindă măsuri pentru instaurarea şi menţinerea ordinii şi a unei discipline ferme a
întregului personal, să dezvolte în conştiinţa acestuia simţul datoriei şi răspunderii, să sancţioneze cu promptitudine şi severitate orice încălcare sau nerespectare a normelor de muncă.
5.- Să militeze consecvent pentru respectarea riguroasă a normelor prevăzute în legislaţia specifică şi în planurile de ordine şi pază cu privire la primirea şi predarea postului.
6.- Potrivit competenţelor, să dea ordine, dispoziţii şi decizii clare şi precise, să asigure
condiţiile necesare pentru executarea lor şi să controleze sistematic modul cum sunt aduse la îndeplinire.
7.- Să stabilească atribuţiile şi răspunderile ce revin şefilor şi subordonaţilor pe baza fişei postului întocmită conform competenţelor.
8.- Să manifeste solicitudine, atenţie şi obiectivitate în examinarea şi rezolvarea reclamaţiilor, sugestiilor şi rapoartelor subordonaţilor în vederea îmbunătăţirii activităţii.
9.- Să asigure cadrul legal pentru  păstrarea secretului de stat şi de serviciu, începând cu primirea, înregistrarea, multiplicarea, păstrarea şi transportul documentelor emise de instituţie sau primite de aceasta.
10.- Legătura cu mijloacele mass-media va fi ţinută numai prin  Directorul executiv(Înlocuitor legal). Se interzice celorlalţi salariaţi să furnizeze date şi informaţii ce privesc activitatea Poliţie Locale.
11.- Să asigure  respectarea prevederilor Legii 295/2004, HG 1332/2010 şi Legii 155/2010 privind regimul armelor şi muniţilor, în ce priveşte întreţinerea, păstrarea, distribuirea acestora, precum şi condiţiile de siguranţă a armamantului şi muniţiei din dotare, regulilor cu privire la predarea-primirea, portul şi folosirea acestora.
12.- Să ia măsuri de stabilire a normelor specifice de securitate a muncii şi să asigure cunoaşterea acestora de către personalul Poliţiei  Locale, personal care va lua la cunoştinţă despre obligaţiile ce-i revin în acest sens, pe baza de semnatură.
13.- Să asigure cadrul organizatoric privind aducerea la sediul Poliţiei Locale a personalului în caz de dezastre sau în  situaţia producerii unor evenimente care necesită prezenţa acestora la program.
14.- Să stabiliească pe bază de plan, măsuri concrete şi responsabilităţi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (programul de încălzire, fumatul etc.).

B. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL
POLIŢIE LOCALE

Art.19. (1) Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi
controlul primarului şi are următoarele atribuţii:
  a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
  b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
  c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
  d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
  e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
  f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
  g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
  h) asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
  i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
  j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
  k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
  l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
  m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
  n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
  o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
  p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
  q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
  r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
  s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
  s) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
  t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
  t) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
  u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce ii revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 20. Conducătorul structurii de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
  b) întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;
  c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
  d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
  f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
  g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  i) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Sighişoara;
  j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
  k) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.

Art. 21. (1) Conducătorul structurii din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
  a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;
  b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe baza de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, din cadrul Poliţiei Române;
  d) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;
  e) propune şefului serviciului rutier, din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
  f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
  g) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
  h) ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
  i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
  j) organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
  k) analizează lunar activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;
  m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.
  (2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfaşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
  a) să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCALĂ";
  b) să poarte caschetă cu coafa albă;
  c) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Art. 22. Conducătorul structurii de disciplină în construcţii şi afişajul stradal se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal;
  b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
  c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
  d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
  e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
  f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
  g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  h) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

Art. 23. Conducătorul structurii de protecţie a mediului din cadrul poliţiei locale se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevăzute de lege;
  b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
  c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
  d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
  f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
  g) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
  h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzatoare;
  j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

Art. 24. Conducătorul structurii de activitate comercială se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activităţii comerciale;
  b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
  d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
  f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
  g) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
  h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
  i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
  j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

Art. 25. Conducătorul structurii cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;
  b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcţionarii publici din poliţia locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor;
  c) asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către întregul personal din poliţia locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  d) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe linia distribuirii de cărţi de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
  e) colaborează cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărţilor de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
  f) urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către funcţionarii publici din poliţia locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  g) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
  h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.
Art 26. Şeful  biroului  Administrativ
1. Organizează, planifică şi conduce activitatea de asigurare materială a Poliţiei Locale;
2. Coordonează activitatea de preluare a materialelor de alte instituţii.
3. Asigură cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare de către personalul din subordine, în părţile ce-l privesc.
4. Întreprinde măsuri eficiente ca întregul personal din subordine să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, regulamentul de ordine interioară propunînd recompense şi sancţiuni.
5. Ia măsuri de asigurare cu echipament a personalului, semne distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestuia.
6. Întocmeşte documentele justificative pentru necesarul de materiale şi urmăreşte plata acestora.
7. Încheie  contracte de furnizare  servicii şi ţine evidenţa consumurilor de materiale, energie electrică, gaz metan, apă, luând măsuri de combatere a consumului inutil şi nejustificat.
8. Întocmeşte nota de serviciu şi documentele pentru achiziţii publice de bunuri  materiale.
9. Cooperează cu personalul din cadrul serviciului administrativ al Primăriei Municipiului Sighişoara.
10. Execută anual inventarierea patrimoniului Poliţiei Locale împreună cu comisia de inventariere, luând măsuri de remediere a deficienţelor constatate, de plată a materialelor lipsă, în sarcina vinovaţilor.
11. Verifică lunar existenţa în depozit a materialelor, modul de întreţinere şi evidenţa operativă.
12. Urmăreşte respectarea drepturilor personalului din subordine şi a angajaţilor acestora.
13. Întocmeşte  proiectul bugetului de achiziţii publice de bunuri  şi  servicii, luând măsuri de stopare a cheltuielilor nejustificate.
14. Informează lunar conducerea Poliţie Locale, despre consumurile băneşti, materiale şi utilităţi.
15. Întocmeşte pontajul orelor lucrate de către subordonaţi şi urmăreşte modul  de executare  al concediului  de odihnă pentru  personalul Politiei  Locale ;.
16. Întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine.
17. Execută pregătirea personalului  pe  linie de specialitate.
18.Organizează  şi  asigură ţinerea  evidenţei   tuturor documentelor  Poliţiei Locale.

C. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI CE  ÎNCADREAZĂ  POLITIA LOCALĂ

Art.27. Personalul din Poliţia Locală, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să respecte cu stricteţe obligaţiile ce îi revin din Legea nr.155/2010, H.G.1332/2010 şi prevederile prezentului regulament.
Art.28. Personalul Poliţiei Locale este obligat :
a) să respecte cu stricteţe pe durata programului de lucru, măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de securitate a muncii şi a normelor igienico- sanitare, prevăzute în programele proprii întocmite la nivelul instituţiei, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin, de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament precum şi în angajamentul individual.
b) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia
României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
      c) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
      d) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
      e) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
      f) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
      g) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte,  după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
      h) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
      i) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
       j) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite in timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
       k) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

Art. 29. Poliţistului local îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
f) să exercite activităţi de natura să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;
g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învătământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;
h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrară activităţii specifice de poliţie;
i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;
j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit.j;
l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.
 Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
 Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.
 
Art.30. Să respecte programul de lucru stabilit, urmărind folosirea eficientă a timpului de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu. Să manifeste preocupare pentru perfecţionarea cunoştinţelor de cultură generală şi profesională, participând la pregătirea profesională şi de specialitate conform programului anual de pregătire.

Art.31. Să nu părăsească locul de muncă decât cu aprobarea şefului ierarhic şi în concordanţă cu prevederile legale.

Art.32. Să aibă o ţinută vestimentară corectă, să se comporte civilizat în serviciu şi în afara acestuia, să promoveze raporturi de colegialitate, să manifeste solicitudine şi respect în relaţiile cu beneficiarii şi alte persoane din afara instituţiei.

Art. 33. Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau să consume alcool în timpul programului. Personalul aflat în stare de ebrietate este obligat să părăsească instituţia, urmând  a se lua măsuri disciplinare împotriva acestuia.

Art. 34. În caz de îmbolnăvire să anunţe din prima zi pe şeful direct, urmând să prezinte certificatul medical până la data de 01 ale lunii următoare pentru luna expirată.
            În cazurile evidente de eludare a prevederilor Codului Muncii cu privire la acordarea concediilor medicale, obţinerea acestora în mod nejustificat sub aspectul stării sănătăţii, în scopul rezolvării unei probleme personale şi  care au ca urmare perturbarea muncii, se va constitui o comisie de cercetare a fiecărui caz în parte, urmând a se face propunerile corespunzătoare.

CAPITOLUL V
OBLIGAŢIILE  ANGAJATORULUI


Art.35.
1. Să creeze cadrul necesar  pentru cunoaşterea de către întreg personalul a legislaţiei în vigoare şi
în deosebi a celei care vizează direct activitatea Poliţiei  Locale;
2. Să asigure dotările necesare desfăşurării activităţii  Poliţiei Locale;
3. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă natională, rasă, culoare, etnie, religie, situaţie economică, opţiune politică, origine socială sau reponsabilitate familială este interzisă.
Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criterile prevăzute mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
Constitue discriminare indirectă, actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute mai sus, dar care nu produc efectele unei discriminări directe.
4. Angajatorul  are obligaţia de a ţine  evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare  salariat şi de a
supune controlului  inspecţiei  muncii aceasta  evidenţă ori  de câte ori  este  solicitată.
5. Angajatorul este obligat  să  acorde concediu până la  sfârşitul  anului  următor  tuturor  salariaţilor 
care,  într-un an calendaristic  nu au efectuat integral  concediul de odihnă la  care aveau  dreptul.
6. Să  acorde  salariaţilor  o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea
totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada  respectivă
7. Să încadreze activitatea Poliţie Locale, conform legii 155/2010, la activităţi în condiţii deosebite de
muncă .
8. Să asigure pregătirea personalului Poliţie Locale, în conformitate cu prevederile art.18, din legea
155/2010.
9. Decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;
10. Să asigure anual verificarea din punct de vedere psihologic, a întregului personal.
11. Asigurarea de către consiliul local, a asistenţei juridice a poliţistului local pentru fapte săvârşite de
acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu.
12. Asigurarea despăgubirilor de viaţă, de sănătate şi de bunuri în condiţiile stabilite prin
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi în limita bugetului aprobat de consiliul local.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE SALARIAŢILOR POLIŢIEI  LOCALE


Art.36. Drepturile conducerii Poliţiei Locale:
1- Să facă propuneri privind organigrama de funcţionare a structurii;
2- Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru birouri, servici şi individual, în condiţiile legii;
3- Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul în limitele legalităţii;
4- Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale de către fiecare   
     salariat ;
5- Să constate săvârşirea abaterilor diciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit  
     legii şi prezentului regulament.

Art.37. Drepturile personalului Poliţiei Locale:
1- La salarizare pentru munca depusă;
2- La repaus zilnic şi săptămânal ;
3- La concediu de odihnă anual, astfel :
a) Până la 10 ani vechime în muncă : 21 zile lucrătoare ;
b) Peste 10 ani vechime în munca 25 zile lucrătoare.
             4- La  egalitate  de  şanse  şi tratament;
             5- La demnitate în muncă;
             6- La securitate în muncă;
             7- La accesul la informare profesională;
             8- La informare şi consultare;
             9- La protecţie în caz de concediere;
           10- La negocierea colectivă şi individuală;
           11- La accesul la dosarul profesional;
           12- La sporuri potrivit prevederilor legale, care se vor acorda astfel :
 - Spor de noapte de 25% din salarul de baza, pentru fiecare oră de muncă de noapte
prestată;
 - Sporul de vechime î