prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
organizează la data de 25 septembrie 2020 – proba scrisă

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al următoarei funcţii publice de execuţie:
- Polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică și Poliția Rutieră – Serviciul Public Poliția Locală – 1 funcționar public;

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
- Probă scrisă;
- Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 25.09.2020, ora 09,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
     - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
   
 Bibliografia este următoarea:
A. Bibliografie generală:
  - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; partea a III-a, Titlurile I; II, V; partea a IV-a Titlurile I; II, până la cap. IX; partea a VI-a Titlul I și II;
             - Constituția României, republicată;
  - Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


B. Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181/2017 privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara.

 
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 14.09.2020, inclusiv, ora 16,30.                            
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


            PRIMAR,
               Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru