prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
organizează la data de 18 iunie 2020 – proba scrisă

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al următoarelor funcţii publice de execuţie:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Achiziții, Accesare Fonduri Europene și Management Proiecte;– 1 funcționar public;
- consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Public Cadastru și Agricultură – Direcția Administrarea Patrimoniului;– 1 funcționar public;
- polițist local, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Ordine Publică și poliția rutieră – Serviciul Public Poliția Locală;– 1 funcționar public;

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
- Probă scrisă;
- Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 18.06.2020, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
     - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);


Bibliografia este următoarea:

1. Pentru funcționarul public din cadrul Biroului Achiziții, Accesare Fonduri Europene și Management Proiecte
A. Bibliografie generală:
-   Constituția României, republicată, respectiv: Titlul I și Titlul II;
            - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea III, Titlul I, Titlul IV, Titlul V (Capitolul I ,II, IV, Capitolul VIII);Partea VI, Titlul I, Titlul II;Partea VII,Titlul I,Titlul II,Titlul III,Titlul IV.
B. Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

2. Pentru funcționarul public din cadrul Compartimentului Biroului Public Cadastru și Agricultură – Direcția Administrarea Patrimoniului;– 1 funcționar public;

A. Bibliografie generală:
-  Constituția României, republicată, respectiv Titlul I și Titlul II;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Partea I, Titlul I, Titlul II, Tutlul III; Partea III, Titlul I, Titlul IV, Titlul V (capitolul I, Ii, IV); partea VI, Titlul I, Tilul II; Partea VII, Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV.
B. Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Nr. 7 din 13 martie 1996*** Republicată, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
 - LEGE   Nr. 145 din 21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.   

3. Pentru funcționarul public din cadrul Biroului Ordine Publică și poliția rutieră – Serviciul Public Poliția Locală
A. Bibliografie generală:
- Constituția României, republicată;
- OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, partea a III-a, Titlurile I,II,V, partea a IV-a Titlurile I,II, până la cap. IX;
B. Bibliografie de specialitate:
- Legea nr. 155/2010R, Legea poliției locale;
- HG nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
- OG nr. 2/2001R, privind regimul juridic al contravențiilor;
- OUG 195/2002R – Codul Rutier;
- HG nr. 1391/2006 – Regulamentul de aplicare a Codului Rutier;
- Legea nr. 61/1991R – pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme  de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- OG nr. 2/2001R – privind Regimul juridic al contravențiilor;
- HCL nr. 181/2017, privind stabilirea obligațiilor instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul Municipiului Sighișoara;

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 09.06.2020, inclusiv, ora 16,30.                            
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent principal în cadrul Compartimentului Resurse Umnae - Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


            PRIMAR,
               Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru