prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează  la data de 30.01.2020, proba scrisă

C O N C U R S

pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, pe perioadă determinată: - Director la Clubul Sportiv Municipal Sighișoara – 1 post

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs:
- Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință – științe juridice; în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință – științe economice; în domeniul fundamental științe inginerești, sau în domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;
- Vechime în muncă – minimum 10 ani;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 7 ani;
- Studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere;
- experiență în funcție de conducere de 3 ani;
- Depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, pentru perioada 2020 – 2024, strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.
Proiectele de management vor fi elaborate de candidați respectând următoarea structură minimală:
1. Capitolul I – Considerații cu caracter general;
1.  1.  Contextul legal;
1.  2. Contextul național, regional, județean și municipal;
1. 3. Analiza SWOT a conjuncturii social-economice și sportive a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, insituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara;
1. 4. Direcții de început și de dezvoltare ulterioară a activității instituției din perspectiva situației concrete existente și previzibile pe durata mandatului de 4 ani;
2. Capitolul II – Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara;
2. 1. Resursele economice;
2.    2. Resursele umane<

 2.    3.  Baza materială.
3. Capitolul III – Măsuri și acțiuni de început și continuat în vederea atingerii obiectivelor propuse;
4. Capitolul IV – Planificarea activităților necesare atingerii obiectivelor;
Capitolele III și IV vor cuprinde obligatoriu o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara pentru perioada 2020-2024, în care pot fi incluse strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management.
5. Capitolul V – Măsuri, acțiuni și obiective ce urmează a fi îndeplinite;
6. Capitolul VI – Concluzii.
Proiectele de management nu sunt limitate la un număr de pagini + anexe și trebuie să conțină punctele de vedere ale candidaților asupra măsurilor și acțiunilor de început și ulterior, cu privire la dezvoltarea și evoluția Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, în perioada 2020 – 2024. 

Probele stabilite pentru concurs:
- depunerea dosarelor de înscriere și a proiectului de management;
- selecția dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul;
- susținerea proiectului de management;
Se pot prezenta la următoare etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -  privind Codul Administrativ;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs, precum și a proiectului de management este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în  data de 20.01.2020 inclusiv, ora 16,30;
- Selecția dosarelor de înscriere la concurs: conform art. 19 alin. (2) din din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
- Probă scrisă: 30.01.2020 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Interviul și susținerea proiectului de management: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, respectiv susținerea proiectului de management, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, respectiv a susținerii proiectului de management;
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecției dosarelor de concurs, a probei scrise, sau a interviului, respectiv a susținerii proiectului de management, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu respectiv la susținerea proiectului de management, doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Relaţii suplimentare la secretarul  comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela, referent principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


            PRIMAR,
                 Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean