Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUNȚĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Sighișoara, CIF 5669309, cu sediul social în mun. Sighișoara, P-ța Muzeului, nr. 7, jud. Mureș, tel. 40-265-771280, int. 109, fax 40-265-771278, e-mail: primaria@sighișoara.org.ro, persoana de contact: Steluța Burnete.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

I. terenuri care nu vor avea locație fixă, ocupate, distinct, de 2 bi/triciclete mobile, pentru comercializarea de înghețată, răcoritoare și cafea, situate în Municipiul Sighișoara, în Cetatea Medievală, cu posibilitate de staționare în următoarele puncte: intersecția străzilor Bastionului cu Tâmplarilor (,,Părculețul Petofiˮ), Strada Cositorarilor (,,Piața Rățuștelorˮ), Zona adiacentă Bisericii din Deal și Piața Muzeului, astfel:

♦ bi/tricicleta nr. 1/terenul ocupat de aceasta fiind  în suprafață de 3,00 mp.

♦ bi/tricicleta nr. 2/ terenul ocupat de aceasta fiind  în suprafață de 3,00 mp.

II. 2 loturi de teren, în vederea amplasării unor puncte de comerț stradal, respectiv 2 căruțe comerciale, situate în Municipiul Sighișoara, Piața Muzeului f.nr., astfel:

♦ căruța/lotul nr. 1,  în suprafață de 9,00 mp., situat în Piața Muzeului f. nr., între Biserica Evanghelică a fostei Mănăstiri și Turnul cu Ceas;

♦ căruța/lotul nr. 2, în suprafață de 9,00 mp., situat în Piața Muzeului f. nr., în imediata apropiere a clădirii Primăriei, lângă punctul trafo.

III. 2 loturilor de teren, în vederea amplasării unor puncte stradale pentru comercializarea produselor de panificație, situate în Municipiul Sighișoara, Piața Muzeului f.nr. și str. Școlii f.nr., astfel:

♦ lotul nr. 1, în suprafață de 6,00 mp., situat în Piața Muzeului f.nr., în imediata apropiere a Turnului cu Ceas;

♦ lotul nr. 2, în suprafață de 6,00 mp., situat în str. Școlii f.nr., în apropierea Scării acoperite.

IV. 2 loturilor de teren, în vederea amplasării a 2 puncte de comerț stradal, respectiv 2 tonete, în zona str. Octavian Goga, pentru comercializare de produse de patiserie, astfel:

♦ lotul 1, în suprafață de 6,00 mp., situat în str. O. Goga f.nr., în apropierea Centrului pentru Informare Turistică;

♦ lotul 2, în suprafață de 6,00 mp., situat în str. O. Goga f.nr., în parcarea ,,Miticăˮ.

V. 2 loturi de teren, în vederea amplasării unor puncte de comerț stradal, 2 tonete pentru comercializare de băuturi răcoritoare, înghețată, fructe și produse de patiserie, în parcarea din str. Anton Pann, astfel:

♦ lotul 1, în suprafață totală de 24 mp., din care 8,75 mp. teren ocupat de tonetă și 15,25 mp. teren amenajare terasă;

♦ lotul 2, în suprafață totală de 24 mp., din care 8,75 mp. teren ocupat de tonetă și 15,25 mp. teren amenajare terasă.

Închirierea se face conform prevederilor H.C.L. 185/16.09.2020 și O.U.G. 57/2019.

 3. Informaţii privind documentaţiile de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire/locație: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 32, sau poate fi trimisă prin poșta electronică după depunerea unei cereri în acest sens și achitarea taxei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența patrimoniului și Fond locativ – Compartimentul Evidența patrimoniului și Spații cu altă  destinație din cadrul Municipiului Sighișoara, mun. Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7, jud. Mureș.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, este de 50 lei și se poate achita în numerar la casieriile Municipiului Sighișoara sau prin transfer în contul nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.07.2021 ora 15:00.

4. Informaţii privind ofertele: conform documentațiilor de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.07.2021 ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Municipiul Sighișoara – Compartimentul Registratură, Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7, jud. Mureș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este: 12.07.2021, ora 9:00 – pentru pct.I; ora 10:00 – pentru pct. II; ora 11:00 – pentru pct. III; ora 12:00 – pentru pct. IV și ora 13:00 – pentru pct. V, sediul Municipiului Sighișoara, mun. Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7, jud. Mureș.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mureș, localitatea Tg. Mureş, str. Bolyai nr. 30, jud. Mureş, 0265-260323, tribunalul.mures@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului licitației către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.06.2021