Domino

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUNŢĂ

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii prin licitație publică a suprafeţei de 35,55 ha. teren - pajişte utilizată pentru păşunat, situată în Municipiul Sighișoara, sat Hetiur, parte din păşunea Corni, proprietate privată a Municipiului Sighișoara, destinată asigurării serviciului de păstorit pentru animalele cetățenilor Municipiului Sighișoara din speciile ovine și caprine.

Licitația a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 56/25.02.2021.

Documentația de atribuire poate fi solicitată la Compartimentul Domeniul Public din cadrul Municipiului Sighișoara, în perioada 02.04.2021 - 06.05.2021, zilnic între orele 08:00-15:00.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 32, sau pot fi trimise prin poșta electronică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.Contravaloarea documentației și taxa de participare nu se restituie.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.04.2021, ora 13.00.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 06.05.2021, ora 15.30, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș, la Compartimentul Registratură.Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 07.05.2021, ora 10.00 în sala „Omnia” a Municipiului Sighișoara.