Domino

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PRIVAT

 

Apel de proiecte nr. 1

Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

 

din cadrul Programulului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”

Granturile SEE 2014 – 2021

 

            Municipiul Sighișoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a  unui partener  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Apelului de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi” din cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021.

            Selecția partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese și a următoarelor principii: transparenta, nediscriminare, tratament egal, eficienta utilizării fondurilor. În procesul de selecție se vor respecta prevederile cuprinse în Apelul de proiecte nr. 1 ” Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi” finanțat prin Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” Granturile SEE 2014 – 2021.

 1. INFORMAȚII PRIVIND PROGRAMUL ȘI APELUL DE PROIECTE

            Granturile SEE și Norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective - să contribuie la o Europă mai egală, atât social cât și economic - și să consolideze relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 țări beneficiare din Europa.

            Obiectivul granturilor este reducerea disparităților sociale și economice și consolidarea relațiilor bilaterale. Aceasta consolidează piața internă, ceea ce duce la o Europă mai prosperă.

            Ministerul Sănătății din România, în calitate de Operator de Program, este responsabil cu dezvoltarea și implementarea Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european”. Partenerii norvegieni ai Programului sunt Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH) și Direcția Norvegiană de Sănătate (HDIR).

            Obiectivul general al programului este îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății. Obiectivele specifice ale programului sunt axate pe îmbunătățirea politicilor și serviciilor pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile.

2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL

 2.1 .OBIECTIVUL PROIECTULUI

            Obiectivul proiectului vizează îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi, cu accent pe creșterea gradului de conștientizare, creșterea capacității și campanii educaționale.

 2.2 DURATA ESTIMATĂ A PROIECTULUI

            Durata estimată a proiectului este de aproximativ 24 de luni.

            Durata exactă se va stabili ulterior în funcție de necesitățile proiectului și nevoile identificate ale grupului țintă.

 2.3 ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

            Activitățile cadru ce vor fi derulate în cadrul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile prevăzute prin Ghidul Aplicantului - Apelul de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi” din cadrul Programulului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”, Granturile SEE 2014 – 2021, respectiv:

1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate, de exemplu:

 • activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și „sănătatea femeilor”;
 • activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19);
 • activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);

2. Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1;

3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1).

 2.4 ACTIVITĂȚILE ÎN CARE SE DOREȘTE IMPLICAREA PARTENERULUI ÎN PROIECT

            Activitățile în care se dorește implicarea partenerului de proiect vizează cel puțin:  

(1) recrutarea și managementul grupului țintă.

Grupul țintă principal al proiectului va fi format din persoane aflate în stare de vulnerabilitate, inclusiv Romii, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sighișoara cu toate unitățile sale componente, inclusiv așezările Hetiur, Soromiclea, Venchi.

Grupurile țintă secundare care pot beneficia de activitățile proiectului vizează:

 • membrii familiei persoanelor din principalul grup țintă;
 • personalul din asistența primară și asistența medicală comunitară (medici, asistenți medicali, asistenți comunitari, moașe, mediatori romi);
 • personalul administrației publice centrale și locale;

(2) organizarea și derularea unei campanii de informare și sensibilizare a grupurilor țintă cu privire la prevenția bolilor netransmisibile, bolilor infecțioase, sănătății mamei și copilului și sănătății reproductive și alte teme de interes din sfera prevenției medicale.

            Campania va cuprinde acțiuni minimale precum: organizarea și derularea unor evenimente de conștientizare și publicarea unor materiale informative (ghiduri) de sănătate.

            Se recomandă o abordare participativă ce include metode de lucru colaborative prin care membrii grupului țintă vor fi consultați și implicați în mod activ în timpul planificării și implementării.

            Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile proiectului în care doreşte să se implice, cu descrierea activităților minimale și alte activități propuse care se încadrează în activitățile eligibile ale apelului, după caz, şi resursele materiale și umane de care dispune.

3. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE PARTENERULUI DE PROIECT

Candidații vor respecta următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizații non-guvernamentale legal constituite în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare structură cu personalitate juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Ghidul Aplicantului;
 • nu se află în faliment, nu sunt sub administrarea unei autorități judiciare sau în cadrul procedurilor de lichidare, nu și-au suspendat activitățile, nu fac obiectul procedurilor referitoare la aspectele menționate mai sus sau nu se află într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură similară aplicată în conformitate cu dispozițiile legislației sau reglementărilor naționale;
 • nu se fac vinovați de abateri profesionale grave dovedite prin orice mijloace, pe care Operatorul de Program le poate justifica în mod rezonabil;
 • și-au îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt înregistrate / stabilite;
 • nu fac obiectul unei hotărâri judecătorești definitive „res judicata”, pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare, fără nicio dovadă că au luat în ultimii ani măsuri corective în acest sens;
 • nu au fost declarați vinovați pentru o încălcare gravă a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziții publice sau procedurile de acordare a granturilor;
 • nu se află într-o situație de conflict de interese cu organizația sau cu persoanele direct sau indirect implicate în procedura de acordare a grantului, indiferent de momentul în care Operatorul de Program constată această situație;
 • nu se fac vinovați de o prezentare greșită în procesul de furnizare a informațiilor solicitate de Operatorul de Program și furnizează toate informațiile solicitate, indiferent de momentul în care apare această situație.

            La momentul depunerii candidaturii, aplicanții trebuie să aibă în vedere regula conform căreia aceeași entitate poate fi partener de proiect în maximum două proiecte depuse în cadrul acestui apel (în cazul în care a depus un proiect ca Promotor de Proiect, poate acționa ca partener de proiect doar într-un alt proiect).

4. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SOLICITATE

            Candidații vor prezenta documente justificative prin care vor face dovada celor declarate în Scrisoarea de intentie și Fișa partenerului, dupa cum urmează:

 • Statutul /actul constitutiv al organizației prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu activitățile în care dorește să se implice -  copie semnată, ștamplilată și certificată conform cu originalul de către reprezentantul legal;
 • Contract de finantare / Acord de parteneriat / Dovada experienței în domeniul activităților proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează / este/ a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar în activități similare în cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - copie semnată, ștamplilată și certificată conform cu originalul de către reprezentantul legal;
 •  Declarație pe proprie raspundere a reprezentantului legal semnată și ștampilată prin care asumă că respectă toate regulile generale privind partenerii din Ghidul Aplicantului - Apelul de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Roma” din cadrul Programulului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”, Granturile SEE 2014 – 2021 - în original, datat și semnat;
 • Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal semnată și ștampilată prin care asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului - în original, datat și semnat;
 • CV-ul în format Europass al persoanei propuse pentru poziția de Coordonator de proiect din partea partenerului (obligatoriu) și alți experți (după caz) – în original, datat și semnat.

Atenție! Orice candidatura care nu respecta aceste cerințe va fi automat respinsă ca neeligibilă.

5. DEPUNEREA DOCUMENTELOR

            Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • documentele justificative solicitate,
 • Scrisoare de intenție (Anexa 1),
 • Fișa partenerului (Anexa 2),
 • Declarație de eligibilitate (Anexa 3),
 • Declarație de angajament (Anexa 4).

            Documentele solicitate vor fi transmise Primăriei Sighișoara fie personal sau curier, fie prin poștă cu confirmare de primire la adresa: Primăria Sighișoara, Str. Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara, Jud. Mureș.

În cazul în care documentele sunt transmise prin poștă sau curier, data poștei sau data preluării de către curier nu poate depăși termenul limită de depunere.

Organizațiile interesate vor transmite toate documentele solicitate în plic/pachet sigilat care va prezenta mențiunea:

În vederea selecției partenerului privat

Apelul nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”

Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european”

Granturile SEE 2014 – 2021

In atentia Birou Achizitii, Fonduri Europene si Management Proiecte

Documentele solicitate vor fi transmise până cel târziu la data de 18 ianuarie 2021.

Atenție! Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă ca neeligibilă.

6. EVALUAREA CANDIDAȚILOR

 Candidaturile declarate admise după etapa de verificare a documentelor solicitate vor trece în etapa de evaluare.

Evaluarea se va face conform Anexei 5 – Grila de evaluare și selecție. Candidaturile vor fi punctate de la 1 la 100 de puncte, conform grilei.

Candidatul care obţine punctajul cel mai mare, dar nu mai mic de 60 de puncte, după soluționarea contestațiilor, va fi selectat ca partener în proiect.

7. REZULTATELE PROCEDURII

 Rezultatele vor fi afișate pe site-ul Municipiului Sighișoara în termenele prevăzute prin Calendarul procedurii de selecție.

8. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

   Candidaţii participanţi la prezenta selecţie de parteneri pot depune contestaţii în termen de maxim 3 zile lucratoare de la data publicării rezultatelor. 

   Acestea vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

9. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE


Depunerea documentație: 11 -18 ianuarie 2021, ora 14.00 - termen limită

 Solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: 11 – 13 ianuarie 2021 ora 14:00 la adresa de e-mail: achizitii@sighisoara.org.ro  persoana contact Alexandru Sebastian Nita tel. 0265771280 int.128.

 Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerului: maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Evaluarea documenției: 19 ianuarie 2021

Anunțarea rezultatelor intermediare: 19 ianuarie 2021

Depunere contestații:  19 – 21 ianuarie 2021

Soluţionarea contestațiilor: 22 ianuarie 2021

Afișarea rezultatelor finale: 22 ianuarie 2021


10. ANEXE
10.1 Anexa 1 - Scrisoare de intenție
10.2 Anexa 2 - Fișa partenerului
10.3 Anexa 3 – Declarație de eligibilitate
10.4 Anexa 4 – Declarație de angajament
10.5 Anexa 5 – Grila de evaluare și selecție

Intocmit
Sef Birou Achizitii,                            
Fonduri Europene,Management Proiecte
Alexandru Sebastian Nita