Domino

ANUNȚ

privind reluarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2024

 

            Autoritatea finanțatoare Municipiul Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, cod fiscal 5669309, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771278, e-mail: contact@primaria-sighisoara.ro,

            Dat fiind faptul că, potrivit anunțului privind procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2024, înregistrat cu nr. 10.356/III/18.03.2024 și publicat în Monitorul Oficial al României , partea a VI-a cu nr. 49/13.03.2024, data limită de depunere a propunerilor de proiecte a fost 19 aprilie 2024, ora 13.00;

Ținând cont de faptul că, la registratura Municipiului Sighișoara a fost depusă doar o propunere de proiect în scopul atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul SPORT;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, cu precădere cele ale art.14 alin.2 din aceasta, potrivit cărora: ”Autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant”;

Anunță reluarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2024, pentru domeniul SPORT, condițiile depunerii de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile și calendarul activităților aferente procedurii sunt cele prevăzute în Anunțul de participare înregistrat cu nr. 10.356/III/18.03.2024 și publicat în Monitorul Oficial al României , partea a VI-a cu nr. 49/13.03.2024.

Comisia de evaluare şi de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Sighişoara pentru activităţi nonprofit de interes local

 

  Secretarul comisiei,                                                                                      Președintele comisiei,

                Figan Ionela - Liliana                                                                                         Sitea Oana

               

 

                                                                   Municipiul Sighișoara,

          Primar, Sîrbu Ioan – Iulian