Domino

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al  Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2024

 

            Autoritatea finanțatoare Municipiul Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, cod fiscal 5669309, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771278, e-mail: contact@primaria-sighisoara.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerea de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul Cultură, Recreere, Religie – pentru subdomeniile Sport, Tineret și Cultură.

         1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul Cultură, Recreere, Religie – pentru subdomeniile Sport, Tineret și Cultură, pe anul 2024, este prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

           2. Sursa de finanțare și valoarea totală aprobată: bugetul local al Municipiului Sighișoara – 105.000 lei (domeniul Cultură, Recreere, Religie, subdomeniile Sport – 18.000 lei, Tineret - 32.000 lei și Cultură – 55.000 lei).

           3. Durata proiectelor: de la atribuirea contractelor până la data de 15 decembrie 2024.

           4. Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 19 aprilie 2024, ora 13:00.

         5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, jud. Mureș. Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune într-un exemplar original, îndosariat, cu numerotarea fiecărei pagini, pe care se va specifica numele aplicantului și numărul de file conținut, potrivit normelor din ghidul solicitantului care pot fi consultate și pe site-ul Municipiului Sighișoara la adresa www.primariasighisoara.ro, secțiunea FINANȚĂRI NERAMBURSABILE.

           6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 22 aprilie26 aprilie 2024.

           7. Solicitanții au dreptul de a formula contestații și de a le depune la sediul autorității finanțatoare în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință/afișarea proiectelor câștigătoare.

            8. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 49/13.03.2024.

 

Primarul municipiului Sighișoara,

Ioan - Iulian SÎRBU