Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                   D I S P O Z I Ţ I A  NR. 782
                       din 11.12.2020

 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                              D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de joi, 17 decembrie 2020, ora 12,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 17 decembrie 2020, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

   Primar
  Sîrbu Ioan-Iulian         
   Avizat:
  Secretar General
   Bizo Anca         

            Anexă la Dispoziția nr. 782/11.12.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                             PROIECT   
 al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
 din data de joi, 17 decembrie 2020, ora 12,00, înregistrat la Primăria Municipiului  
  Sighișoara cu nr. 29.895/11.12.2020

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru anul 2021, pentru microbuzul de transport școlar marca Opel Movano, tip 16+1 locuri, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L,. pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre pentru abrogarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 137/30.07.2020 privind preluarea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate publică și privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate publică a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și concesionarea directă a unui teren în vederea edificării unui balcon - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric din Municipiului Sighișoara, str. Tâmplarilor nr. 4 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcției – spațiu cu altă destinație decât locuință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind preluarea și ulterior prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu o persoană juridică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere încheiate cu persoane fizice și, ulterior, prelungirea acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere și ulterior modificarea acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil - teren, preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo - cadastrale de dezmembrare a imobilului de natură teren intravilan, situat în Municipiul Sighișoara, tronson din str. Viilor - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate                                                       
     Primar
  Sîrbu Ioan-Iulian                                                                                                                                                                                  
    Avizat:
 Secretar General
    Bizo Anca         
                                                                 
    Redactat 
Secretar General
    Bizo Anca