Domino

           ANUNȚ PUBLIC

 

          Municipiul Sighișoara reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că  termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale(clădiri, teren, auto, afișaj și publicitate, taxa de circulaţie) datorate pentru  anul 2022, semestrul II, este 30.09.2022. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 1 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar neplata la termenul prevăzut mai sus, creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 220, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi legi.   

         Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 se poate face atât la casieria din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, cât şi la casieria din str. H. Oberth, nr.7.

         Facem mențiunea că în data de 30.09.2022, casieriile vor funcționa după următorul program:

                     Casieria din P-ța Muzeului, nr. 7 : 8,30 - 10,30

                     Casieria din Str. H. Oberth, nr. 7 : 8,30 - 10,30