Domino

ANUNŢ

Organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

 

Primăria Municipiului Sighişoara organizează examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii (conform dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 196/2018).

Pentru obținerea atestatului de ”administrator de condominii”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 Condiții generale:

 • să aibă cetățenia română
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie
 • să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator, conform legii
 • să aibă cunoștințe de utilizare PC
 • să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice:

 • cerere tipizată
 • certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea 196/2018;
 • curriculum vitae;
 • copii le actelor de stare civilă (carte de identitate, certificat de căsătorie, actul care dovedeşte schimbarea numelui dacă este cazul);
 • copii ale actelor de studii;
 • certificat de cazier judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este data de 30 iunie 2022, ora 15,30, la sediul instituției din municipiul Sighişoara, str. Piața Muzeului, nr. 7. 

 

BIBLIOGRAFIE:

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

 

 

               Primar                                                                                                    Șef Serviciu,

       Ioan Iulian SÎRBU                                                                                      Carmen MORAR