Domino

                                                                                                                                                                                           A N U N Ț

privind acordarea unui sprijin material sub formă de tichete sociale

emise pe suport electronic, unor categorii de persoane vulnerabile, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde

 

Potrivit O.U.G. nr. 63/2022, anumite categorii de persoane vulnerabile beneficiază de compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul .

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic, are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

 

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii:

 1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 2. persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 4. familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 5. familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Identificarea categoriilor de beneficiari mai sus menționate se realizează, după cum urmează:

 • în cazul celor prevăzuți la lit. a), de către Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale, și reprezintă beneficiarii aflaţi în plată, în luna de plată anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului;
 • în cazul celor prevăzuți la lit. b) - f), de către Agenția Județeană pentu Plăți și Inspecție Socială Mureș și reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestaţii sociale stabilite în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi drepturi de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în evidenţă în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pentru categoriile sus-menționate se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.

În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. la Primărie şi vor fi distribuite prin grija Direcției de Asistență Socială Sighișoara, pe bază de tabel nominal.

 

            Familiile cu copii care nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, precum și persoanele fără adăpost care nu se află în evidența D.A.S. Sighișoara, pot solicita acordarea sprijinului material prin depunerea de către reprezentantul familiei, respectiv de către persoana fără adăpost, a unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere, la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, camera 18 – Primăria Sighișoara, zilnic, între orele 8,00 – 12,00.

            Cererile pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă pentru familii cu copii vor fi însoțite de următoarele documente:

 • carte de identitate pentru reprezentantul legal și, după caz, pentru celălalt părinte (în original și copie);
 • certificate de naștere copii și, după caz, carte de identitate pentru copiii peste 14 ani (în original și copie);
 • certificat de căsătorie, după caz (în original și copie);
 • hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt (copie);
 • copie după dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului / hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, pentru măsura plasamentului / hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (copie);
 • hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (copie);
 • documente privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţe salarii nete + tichete de masă (nr. şi contravaloare); taloane pensii; taloane indemnizaţii; taloane şomaj; taloane alocaţii de întreţinere; taloane alocaţii de stat pentru copii);
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap, după caz;
 • 1 dosar plic.

 

Formularul de cerere și declarație pe proprie răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă pentru familii cu copii și respectiv pentru persoane fără adăpost, se găsesc atât în format tipărit, la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, cât și în format electronic, pe site-ul: das-sighisoara.ro.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, camera 18 – Primăria Sighișoara, zilnic, între orele 8,00 – 12,00 sau la nr. de telefon: 0265 771280, interior 116.