Domino

ROMANIA

JUDETUL MUREȘ

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

 

 

ANUNȚ

 

            În data de 15.01.2024, ora 11.00, se organizează licitație publică pentru selectarea evaluatorului care va întocmi raportul de evaluare pentru fiecare spațiu comercial sau de prestări servicii, care se va vinde în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2023 -2024.

            Selectarea evaluatorului se va face de către Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, care fac obiectul Legii nr. 550/2002 din cadrul Municipiului Sighișoara, numită prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara  nr. 103 din 6 mai 2022, completată prin Dispoziția Primarului nr. 473 din 30.06.2022 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara  nr. 144 din 30 iunie 2023, în baza condițiilor impuse prin Caietul de sarcini, anexat prezentului.

            Ofertele, întocmite conform prevederilor pct. XII din Caietul de sarcini, pot fi depuse/transmise, cu adresă de înaintare, la Registratura Municipiului Sighișoara, până la data de 12 ianuarie 2024 ora 13.00.

           

 


 

 

CAIET DE SARCINI

pentru selectarea evaluatorului care va întocmi raportul de evaluare pentru fiecare spațiu comercial sau de prestări servicii, care se va vinde în baza Legii nr. 550/2002,

în perioada 2023 - 2024

 

 

 

I. Date generale

Prezentul caiet de sarcini cuprinde ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico-financiară de către ofertanți și se selectează evaluatorul care va întocmi raportul de evaluare pentru fiecare spațiu comercial sau de prestări servicii, care se va vinde în baza Legii nr. 550/2002, în perioada 2023 - 2024.

Propunerea tehnico-financiară trebuie să îndeplinească condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind obligatorii, în cazul nerespectării acestora, oferta fiind considerată neconformă.

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu.

Scopul urmărit de Municipiul Sighișoara, în calitate de autoritate contractantă, este acela ca valoarea imobilelor proprietate a Statului Român, care urmează să facă obiectul vânzării în baza Legii nr. 550/2002, să fie just determinată, conform prevederilor legale în vigoare.

 

II. Autoritatea contractantă

            Calitatea de autoritate contractantă o are MUNICIPIUL SIGHIŞOARA, cu domiciliul fiscal în municipiul Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, județul Mureș, cod fiscal nr. 5669309, nr. telefon 0265/771280, nr. fax 0265/771019, e-mail: contact@primaria-sighisoara.ro, web: www.primariasighisoara.ro, reprezentat prin Primar – Ioan Iulian Sîrbu.

 

III. Obiectul licitației

Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestari servicii, care fac obiectul Legii nr. 550/2002, numită prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 103 din 6 mai 2022 și completată prin Dispoziția Primarului nr. 473 din 30.06.2022, dorește selectarea evaluatorului care va întocmi raportul de evaluare pentru fiecare spațiu comercial sau de prestări servicii care se va vinde în baza Legii nr. 550/2002, în perioada 2023 -2024, finalizată prin semnarea unui contract de prestare de servicii.

 

IV. Scopul contractului

            Scopul contractului de prestare de servicii este ca, prin întocmirea unui raport de evaluare, să se stabilească prețul inițial de vânzare al spațiilor comerciale și de prestari servicii, care fac obiectul Legii nr. 550/2002 și au fost aprobate spre vânzare prin hotărâre a Consiliului Local Sighișoara.

 

V. Durata contractului și termenul de întocmire a unui raport de evaluare

            Contractul de prestări servicii de evaluare se va desfășura pe o perioadă cuprinsă de la semnarea contractului până la data de 31.12.2024.

            Prestatorul va avea obligația să presteze serviciile în termen de 30 de zile de la data punerii la dispoziție a tuturor documentelor necesare pentru demararea evaluării fiecărui imobil în parte.

 

VI. Cerințe minime obligatorii ale serviciilor ce se achiziționează

            1. Evaluarea oricărui bun se va face pe bază de comandă fermă prin Notă de comandă, întocmită de Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond Locativ, cu avizul autorității contractante, în urma unei solicitări din partea Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002. În Nota de comandă se va preciza concret fiecare bun care urmează a fi evaluat, urmând ca prestatorul să întocmească și să predea Raportul de evaluare în condițiile stabilite prin contract.

            2. Rapoartele de evaluare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

            - să se conformeze standardeleor profesionale de evaluare adoptate de ANEVAR;

            - informațiile, metodele și datele utilizate în evaluare să fie fundamentate;

            - să prezinte rezultatele aplicării metodelor de evaluare selectate, a valorii de piață a acestora și justificarea prețului propus;

            - să permită utilizatorului să urmărească și să înțeleagă fundamentarea, judecata și concluziile evaluării.

            3. Fiecare raport de evaluare întocmit va cuprinde, în mod obligatoriu:

            - sinteza evaluării; instrucțiunile evaluării; condiții limitative; baza de evaluare care include tipul și definiția valorii; descrierea imobilului/spațiului; precizarea comparabilelor luate în calcul; conformitatea cu standardele de evaluare; aplicarea metodelor și justificare; opinia și concluziile evaluatorului; 

            - declarația evaluatorului cu privire la lipsa conflictelor de interese în raport cu clientul și/sau bunul supus evaluării;

            - procesul verbal întocmit cu prilejul inspecției fizice efectuate la fața locului a bunului evaluat;

            - fotografii ale bunului evaluat (interior și exterior unde este cazul), atât pe suport hârtie, cât și electronic;

            - ștampila evaluatorului aplicată pe fiecare pagină a raportului de evaluare. 

 

VII. Obligațiile prestatorului

            - să se deplaseze la imobilele indicate de achizitor pentru efectuarea evaluării;

            - să elaboreze rapoartele de evaluare în termenele specificate;

            - să predea rapoartele de evaluare întocmite la sediul autorității contractante, în căte două exemplare originale, atât listat cât și în format digital, însoțite de factura fiscală pentru serviciul prestat;

            - să își asume răspunderea pentru lucrările efectuate;

            - să respecte regulile deontologice specifice profesiei de evaluator, atât în ceea ce privește alegerea metodelor de evaluare, cât și în ceea ce privește confidențialitatea, clauza de nepublicare și relațiile cu terții;

- va respecta următoarele principii profesionale și de performanță:

•          prestatorul recunoaşte atât importanța serviciilor pe care trebuie să le furnizeze, cât şi termenul de realizare a proiectului;

•          va acţiona pe baza standardelor profesionale, de competenţă şi de calitate care vor asigura îndeplinirea obiectivelor contractului la termen şi în limita fondurilor alocate. În cadrul proiectului va fi asistat de beneficiar pentru a nu se produce întârzieri sau abateri de la cerinţele contractului;

•          va acţiona pro-activ în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor contractului.

 

VIII. Obligațiile achizitorului

- să pună la dispoziția prestatorului de servicii documentele necesare pentru demararea evaluării fiecărui imobil în parte (denumire, date de identificare, extras de carte funciară, etc.);

- să pună la dispoziție persoane care să participe la inspecțiile la fața locului, în cazul în care se solicită acest lucru.

 

IX. Modalități de plată

Achiziția va lua forma unui contract, iar prestatorul va presta serviciul conform cerințelor din prezentul Caiet de sarcini.

Plățile se vor realiza în urma finalizării și recepționării fiecărui raport de evaluare, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora la Municipiul Sighișoara, în baza facturii trimise.

 

X. Modalitate de transmitere de către prestator a rapoartelor de evaluare întocmite

Fiecare raport de evaluare va fi transmis de către prestatorul serviciului atât în format letric, în două exemplare originale, pe bază de proces - verbal de predare-primire, semnat de reprezentanții părților, cît și în format electronic.

Rapoartele de evaluare în format letric vor fi transmise la adresa sediului Municipiului Sighișoara, respectiv: municipiul Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, județul Mureș, iar format electronic pe adresa de e-mail oficială, respectiv: contact@primaria-sighisoara.ro.

La dat predării rapoartelor de evaluare, toate drepturile de proprietate intelectuală se vor transfera achizitorului.

 

XI. Cerințe de confidențialitate

            Prestatorul va avea în vedere că toate informațiile, datele, rapoartele, analizele și orice alte materiale la care a avut acces în derularea contractului de prestări servicii sunt considerate confidențiale.

 

XII. Oferta va cuprinde:

- Documente prin care se va demonstra că ofertantul deține competențe profesionale și legale asumării calității de prestator al serviciilor contractate, respectiv deține dovada autorizării ANEVAR și nu a fost sancționat de către ANEVAR în ultimii 3 ani;

            - Oferta financiară, în care tariful va fi ofertat în lei/mp, în funcție de suprafața construită a spațiului, astfel:

                        -  sub 50 mp;

- între 50 - 99 mp;

- între 100 - 149 mp;

- între 149 -  199 mp ;

- peste 200 mp.

            - Declarație privind asumarea cerințelor caietului de sarcini.

 

XIII. Alte mențiuni

            Contractul de prestări servicii va fi întocmit cu respectarea prevederilor legale aplicabile.