Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R


                                              D I S P O Z I Ţ I A  NR. 340
                                                   din 21.05.2021

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
   În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de joi, 27 mai 2021, ora 12,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 27 mai 2021, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.


     Primar,
 Sîrbu Ioan-Iulian

    Avizat:
 Secretar General
  Bizo Anca

                                                                  

       Anexă la Dispoziția nr. 340/21.05.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                  PROIECT   
     al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
   din data de joi, 27 mai 2021, ora 12,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 14.644/21.05.2021


1.Petiția înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.244/10.05.2021 prin care doamna Pupăză Mariana din Sighișoara fomulează notificarea și punerea în întârziere a  debitorului S.C. FILPRO S.R.L. cu sediul în Sighișoara, str. Ilarie Chendi, nr. 136, județul Mureș 
2.Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada ianuarie 2021 – aprilie 2021 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a contribuției de întreținere datorate de părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara în anul școlar 2021 - 2022 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei unei sponsorizări de către Clubul Sportiv Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de administrare nr. 10.279/07.04.2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 59/25.03.2021, cu Anexa nr. 3 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de circulație rutieră pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ - teritoriale – la data de 31.12. 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere având ca obiect terenul ocupat de chioșcul comercial, situat în Municipiul Sighișoara, Aleea Panseluțelor f.nr. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere teren pentru amenajare terasă sezonieră de alimentație publică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren, precum și prelungirea contractului de închiriere care are ca obiect, parte din acest teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Culturii Germane” 2021 și punerea la dispoziția Forumului Democrat al Germanilor din România – Filiala Sighișoara, cu titlu gratuit, a sălii ”Barocă” și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății și Piața Muzeului) pentru desfășurarea evenimentului, în perioada 18 – 20 iunie 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate    
17.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din fondul locativ și modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/25.02.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuinţe pentru tineri construite prin A.N.L., modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 81/25.03.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L. şi modificarea Anexei nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/25.02.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea de locuinţe A.N.L. solicitanţilor evacuaţi a căror locuinţe au fost retrocedate - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Sighișoara, în suprafață de 4.348 mp., situat pe strada Panseluțelor, înscris în C.F. 56267, nr. cadastral 1979, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
 

    Primar,
 Sîrbu Ioan-Iulian
                                     

       Avizat:
   Secretar General
     Bizo Anca
                                                                      
      Redactat 
   Secretar General
     Bizo Anca