Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R


                                        D I S P O Z I Ţ I A  NR. 138 
                                            din 19.03.2021

                            privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de joi, 25 martie 2021, ora 12,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 25 martie 2021, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.

    PRIMAR
Sîrbu Ioan-Iulian
       
     Avizat:     
  Secretar General
    Bizo Anca         

    Anexă la Dispoziția nr. 138/19.03.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                               PROIECT   
     al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
     din data de joi, 25 martie 2021, ora 12,00, înregistrat la Primăria Municipiului  
                           Sighișoara cu nr. 8.145/19.03.2021


1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.017/02.03.2021, prin care domnul Haller Istvan solicită emiterea unei decizii a Consiliului Local în vederea recuperării unei statui fără valoare de patrimoniu aflată în custodia Casei de Cultură ”Mihai Eminescu” din Municipiul Sighișoara, al cărei autor este Haller Jozsef, tatăl petentului 
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.400/04.03.2021, prin care domnul Haller Istvan revine asupra cererii cu nr. 6.017/02.03.2021 și solicită transferarea statuii  aflată în custodia Casei de Cultură ”Mihai Eminescu”, în patrimoniul Muzeului de Istorie din Municipiul Sighișoara 
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.346/04.03.2021, prin care domnul Etves Adrian Răzvan solicită Primăriei și Consiliului Local Sighișoara, concesionarea unui teren cu suprafața de 400 m.p., în vederea amenajării și construirii unei spălătorii auto 
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.609/08.03.2021, prin care Asociația Club Sportiv Viitorul Sighișoara solicită inițierea unui proiect de hotărâre care să sprijine activitatea echipei clubului 
5.Informare cu privire la evoluția fenomenelor antisociale și modul cum au fost îndeplinite sarcinile pe plan local în anul 2020 
6.Raport de activitate al Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2020
7.Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Sighișoara 2020
8.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Țonu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Sighișoara, județul Mureș din România și Districtul Icheri Sheher al Orașului Baku din Republica Azerbaidjan - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind transmiterea Sălii de Sport ,,Radu Voina” și a bazei sportive din Cartierul Târnava II, cu bunurile și dotările aferente acestora, în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației în faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Vitrină de protecție Cuptor de Secolul IV” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
15.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea străzilor Avram Iancu, Alexandru cel Bun și Visarion Roman din Municipiul Sighișoara” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale grupuri sanitare și instalații sanitare (instalație canalizare, alimentare cu apă și instalații hidranți interiori) aparținând Școlii Gimnaziale Aurel Mosora Sighișoara” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
17.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române Hetiur pentru construirea unei capele mortuare și aprobarea protocolului de finanțare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității ”Animație Medievală în Cetatea Sighișoarei” și punerea la dispoziția Asociației ”AUM”, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății) pentru desfășurarea activității, în perioada 9 mai – 12 iunie 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare și soluționare a contestațiilor pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât locuințe, a unor terenuri cu destinație agricolă ori a unor terenuri pentru amplasarea de construcții provizorii pe acestea, din patrimoniul Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 44/30.08.2012 privind atribuirea unui teren în vederea construirii unei Case Parohiale - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcțiilor – casă de locuit și anexe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. HORIA COM S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
24.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
25.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri și prelungirea contractelor de închiriere care au ca obiect parte din aceste terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
26.Proiect de hotărâre privind modificarea și ulterior prelungirea unui contract de  concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
27.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
28.Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri amenajate pentru terase sezoniere de alimentație publică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
30.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ,,Radu Voina” de către Clubul Sportiv Hara Sighișoara în vederea desfășurării Campionatului de Karate Wukf ,,Cupa Hara”, în data de 04 septembrie 2021 și, respectiv ,,Cupa României”, în perioada 15 - 17 octombrie 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
31.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ,,Radu Voina” de către Clubul Sportiv Școlar Sighișoara în vederea organizării turneului pentru desfășurarea etapelor 4 - 6 din campionatul de handbal juniori II masculin seria B, în perioada 26 - 28 martie 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
32.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/25.02.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate


  PRIMAR
Sîrbu Ioan-Iulian

  Avizat:     
Secretar General
 Bizo Anca         
                                                  

   Redactat 
Secretar General
  Bizo Anca