Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R


                         D I S P O Z I Ţ I A  NR. 99
                                din 19.02.2021

                    privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
 În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                   D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de joi, 25 februarie 2021, ora 12,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 25 februarie 2021, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.

         PRIMAR
    Sîrbu Ioan-Iulian

         Avizat:
    Secretar General
       Bizo Anca                                                                                                       


        Anexă la Dispoziția nr. 99/19.02.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                           PROIECT   
    al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
    din data de joi, 25 februarie 2021, ora 12,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 5.023/19.02.2021


1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1.626/21.01.2021, completată ulterior cu adresa cu același număr, prin care Asociația ”Viața are sens” solicită arendarea a 5 hectare din suprafața de pădure a Municipiului Sighișoara, în vederea amenajării unui Parc de agrement și distracții accesibil persoanelor cu dizabilități 
2.Informare privind Calendarul Evenimentelor Culturale 2021 
3.Proiect de hotărâre privind încetarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sighișoara și Universitatea din București - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara, în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei unei sponsorizări de către Clubul Sportiv Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către Clubul Sportiv Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către Clubul Sportiv Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de evaluare și soluționare a contestațiilor pentru concesionarea de bunuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de evaluare și soluționare a contestațiilor pentru concesionarea monumentelor istorice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării conținutului anexei la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 86 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de închiriere având ca obiect imobilul cu destinația de locuință situat în Sighișoara, str. Ilarie Chendi, nr. 29A, ap.1 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere având ca obiect imobilul cu destinația de locuință situat în Sighișoara, str. Ilarie Chendi, nr. 29A - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Hermann Oberth nr. 16 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere încheiate cu persoane fizice și ulterior modificarea acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
24.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo - cadastrale de dezmembrare a imobilului de natură teren arabil intravilan, situat în Municipiul Sighișoara, înscris în C.F. nr. 58339 Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
25.Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiul Sighișoara pe anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
26.Proiect de hotărâre privind actualizarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Sighișoara și a Listei de prioritate pentru acordarea de locuințe A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
27.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 26/28.01.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate


       PRIMAR
     Sîrbu Ioan-Iulian

         Avizat:
    Secretar General
      Bizo Anca                                                                                                       
 
       Redactat
    Secretar General
       Bizo Anca