Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUNŢĂ

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a Cabinetului medical nr. 1, situat în mun. Sighișoara, str. Z. Boiu, nr. 29, înscris în C.F. nr. 11567/I, sub nr. top. 2205/1/1/I, format din: încăpere cabinet medical cu suprafața utilă = 13,23 mp și cotă parte/cabimet medical din părțile comune = 19,538/242,78 părți, supraf. totală = 32,768 mp, împreună cu terenul aferent acestuia în cotă de 90,737/1.812 părți. Destinația bunului închiriat: desfășurarea de activități medicale referitoare la sănătatea umană sau activități conexe actului medical și aparține domeniului privat al Municipiului Sighișoara. Închirierea se face conform prevederilor H.C.L. 118/25.06.2020 și O.U.G. 57/2019.

Documentația de atribuire poate fi solicitată la Compartimentul Evidența patrimoniului și spații cu altă destinație din cadrul Municipiului Sighișoara, în perioada 23.12.2021 - 19.01.2022, zilnic între orele 08:00-15:00.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electronică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documentației și taxa de participare nu se restituie.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2022 ora 15:00.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 27.01.2022, ora 15:00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură și arhivă.

            Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 28.01.2022 ora 10:00 în sala de ședințe a Municipiului Sighișoara.

 

 

PRIMAR,

      Ioan - Iulian Sîrbu