Domino

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara anunță procedura de aprobare a restituirii de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

Astfel, pentru restituirea sumelor prevăzute, solicitanții depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o cerere de restituire a unor sume de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere de restituire.

Cererea de restituire se depune la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, împreună cu o copie a actului de identitate.

Cererea de restituire este însoțită de copii ale procesuluiverbal de constatare a contravenției și ale documentelor de plată și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele și prenumele solicitantului;

b) codul numeric personal;

c) domiciliul solicitantului;

d) suma și natura creanței solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.