Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                           D I S P O Z I Ţ I A  NR. 367
                                              din 18.06.2021

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135,  art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de joi, 24 iunie 2021, ora 10,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 24 iunie 2021, ora 08,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.

       Primar,
 Sîrbu Ioan-Iulian

     Avizat:
   Secretar General
      Bizo Anca


      Anexă la Dispoziția nr. 367/18.06.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                          PROIECT   
    al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
  din data de joi, 24 iunie 2021, ora 10,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 17.288/18.06.2021


1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.894/26.05.2021, prin care Parohia Evanghelică C.A. Sighișoara solicită sprijin financiar pentru lucrările de restaurare și conservare aflate în desfășurare la Biserica Mănăstirii situată în cetatea medievală a municipiului Sighișoara 
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 15.508/02.06.2021, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. transmite spre înștiințare situațiile financiare anuale ale societății
3.Informare cu privire la propunerea de înfrățire a municipiului Sighișoara cu orașul Syros – Ermoupolis, Grecia 
4.Petiția înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16.458/14.06.2021, prin care locuitorii străzii Nicolae Filipescu din Municipiul Sighișoara, solicită rezolvarea situației creată ca urmare a mutării stației de autobuz ,,Nicolae Filipescu” 
5.Plângere prealabilă cu privire la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 100 din 28.04.2021, formulată de către doamna Rusu Adriana, administrator S.C. Lysarom Impex S.R.L. 
6.Notificarea înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 15.184/27.05.2021, adresată Consiliului Local Sighișoara de către domnul colonel lector (R) Teodoreanu Alexandru Nicolae cu privire la restaurarea necropolei sovietice și informarea cu privire la aceasta 
7.Proiect de hotărâre privind validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Muntean Doralina - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
8.Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 138/28.06.2018 privind relocarea bustului lui Ilarie Chendi pe vechiul amplasament  - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 38/25.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea străzilor George Coșbuc și Axente Sever din Municipiul Sighișoara”  –  faza D.A.L.I. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere având ca obiect terenul aferent construcției – locuință/ap. nr. I și ulterior modificarea acestuia - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcției – clădire spații comerciale și birouri  - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Bastionului, nr. 3, în care funcționează gimnaziul Liceului Teoretic ,,Joseph Haltrich” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
14.Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri ocupate de construcții – garaje  - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren în scopul amenajării unui garaj auto - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobile – terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren, precum și prelungirea contractului de închiriere care are ca obiect acest teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unor terenuri pentru amplasare de panouri de indicare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. 3 și nr. 4 din imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 48 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
21.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Sighișoara, str. Școlii nr. 17 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate   
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinţei atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie, repartizarea în regim de închiriere a unei locuinţe pentru tineri construite prin A.N.L. și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 123/27.05.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații topo - cadastrale - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
 

         Primar,
   Sîrbu Ioan-Iulian

        Avizat:
      Secretar General
       Bizo Anca
 
        Redactat 
    Secretar General
       Bizo Anca