prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 24 octombrie 2019 – proba scrisă

CONCURS / EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcţiei publice de execuţie:
- Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Executare creanțe – Direcția Economică – 1 funcționar public;

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
- Probă scrisă;
- Interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 24.10.2019, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
     - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
d) cazierul administrativ sau documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 479 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 Bibliografia este următoarea:

A. Bibliografie generală:
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
            Constituția României, republicată;
B. Bibliografie de specialitate:
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenților, cu modificările și completările ulterioare;

 
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 14.10.2019, inclusiv, ora 16,30.                            
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


            PRIMAR,
               Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru