prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
Organizează:

E X A M E N
 de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual al Municipiului Sighișoara

- Posturile pentru care se organizează examenul de promovare:

- referent IA în cadrul Compartimentului Autorizare transport în regim de taxi – Direcția Administrarea Patrimoniului
- inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Registratură – Serviciul                   Administrație Publică Locală;
- arhivar IA în cadrul Compartimentului Arhivă – Serviciul Administrație Publică Locală

- Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 18 NOIEMBRIE 2019, ora 10,00, sediul Municipiului Sighișoara

- Bibliografia:
1. Pentru postul de referent IA în cadrul Compartimentului Autorizare transport în regim de taxi – Direcția Administrarea Patrimoniului:
 - O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 - Legea nr. 53/2003 ***Republicată, Codul Muncii(Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul IV; Capitolul I, Secțiunea 1, 2 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V;
 - Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
2. Pentru postul de inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Registratură – Serviciul Administrație Publică Locală:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv, Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea III, Titlul I – Titlul IV, Titlul V, Capitolul I, Capitolul II și art. 549 – 579 din cod cu referire la personalul contractual;
- Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V: Secțiunea 1, 2, 3 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare.
3. Pentru postul de arhivar IA în cadrul Compartimentului Arhivă – Serviciul Administrație Publică Locală:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv, Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea III, Titlul I – Titlul IV, Titlul V, Capitolul I, Capitolul II și art. 549 – 579 din cod cu referire la personalul contractual;
- Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V: Secțiunea 1, 2, 3 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V;
- Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naționale, republicată.

- Modalitatea de desfăşurare a examenului: este reglementată prin anexa la Dispoziția nr. 704/04.11.2019 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Municipiului Sighișoara și este anexată prezentului anunț.

- Condiţiile de participare la examenul de promovare:
- pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- să aibă o vechime în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează de cel puțin 3 ani.
 
- Conținutul dosarului de înscriere la examenul de promovare:
- cererea de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituției;
- adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează;
- copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

- Data până la care se depun dosarele de înscriere la examenul de promovare: cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă sau, după caz, pentru proba practică candidații depun dosarele de înscriere la registratura instituției.

                 PRIMAR,
                Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean