prim_sighisoara

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează  la data de 02.03.2020, proba scrisă

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante:

- Magaziner I în cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare Tehnico-Materială și Administrativ – 1 post

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

  Magaziner I – 1 post
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
- vechime pe un post similar minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs:
- probă scrisă;
- proba practică de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu”
- interviu.

BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER I în cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare tehnico- materială și administrativ
1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Partea I: Dispoziții generale – Titlul I, II, și III; Partea III: Titlul I, II, IV (Capitolul I și II), V(Capitolul I, II și IV); VII(Capitolul I); Partea V: Titlul I; Partea VI: Titlul I și III(Capitolul I, III, IV, V); Partea VII; Partea VIII: Titlul I;
2. Legea nr. 53/2003 ***Republicată, Codul Muncii (Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul IV; Titlul III, Capitolul I, Secțiunea 1, 2 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III;Capitolul IV, Capitolul V;)
3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea(HCM) nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, inclusiv Normele aprobate;
6. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a nijloacelor fixe;
7. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 20.02.2020, ora 16,30;
- Probă scrisă: 02.03.2020 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Proba practică de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu” – 04.03.2020, ora 10,00 ;
- Interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280

           
                        PRIMAR,
                      Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean