Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                          D I S P O Z I Ţ I A  NR. 427
                                            din 23.07.2021

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135,  art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de joi, 29 iulie 2021, ora 10,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,  CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 29 iulie 2021, ora 08,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.

 PRIMAR,
Sîrbu Ioan-Iulian                                                                                          
         
    Avizat:    
 Secretar General
   Bizo Anca

                    Anexă la Dispoziția nr. 427/23.07.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                                    PROIECT   
              al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
             din ziua de joi, data de 29 iulie 2021, ora 10,00, înregistrat la Primăria Municipiului  
                                                  Sighișoara cu nr. 20.879/23.07.2021


1.Plângere prealabilă cu privire la revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 89 din 28.04.2021, formulată de către doamna Rost Andrea Bettina, prin avocat Păun Ion
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.261/08.07.2021, prin care Instituția Prefectului - Județul Mureș solicită analizarea de urgență a situației reclamate de către doamna Imre Andreea - Cristina și stabilirea măsurilor care se impun pentru revizuirea modului de calcul al chiriei actualizate anual în cazul locuințelor A.N.L. și aplicarea corespunzătoare la nivelul U.A.T. Sighișoara a legislației incidente în vigoare precum și informările întocmite de Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond Locativ și S.C. Apă Termic Transport S.A. cu privire la aceasta 
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.752/13.07.2021, prin care domnul Lică Constantin, în calitate de administrator al S.C. Gasthaus Tour S.R.L., solicită aprobarea amplasării unui stativ pentru parcarea bicicletelor clienților, la limita terasei de alimentație publică și informarea cu privire la aceasta
4.Plângere prealabilă cu privire în principal la revocarea în totalitate și revocarea în parte a următoarelor acte administrative, respectiv Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 104 din 28.08.2023, Autorizația de Construire nr. 35/26.06.2020 și documentația de urbanism și documentația tehnică care a stat la baza emiterii Autorizației de Construire și în subsidiar, modificarea documentației de urbanism și a documentației tehnice, formulată de către proprietarii și locuitorii în fapt ai imobilelor situate în cartierul de locuințe unifamiliale Târnava II Sighișoara
5.Raport al Direcției de Asistență Socială Sighișoara, asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada ianuarie 2021 - iunie 2021
6.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, Sighișoara, strada George Coșbuc nr. 5A și 5C - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare strada Dumbravei Tronson 2” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității ”Animație Medievală în Cetatea Sighișoarei” și punerea la dispoziția Societății Cultural Artistice de Tineret CONCRET, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Muzeului) pentru desfășurarea activității, în perioada august – septembrie 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării celei de-a XV-a ediții a evenimentului cultural ”Sighișoara Blues Festival”, în perioada 10 – 11 septembrie 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere având ca obiect terenul aferent construcțiilor – locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri ocupate de construcții – garaje - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și modificarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru parte din imobil – apartament II, situat în Municipiul Sighișoara, str. Justiției, nr. 7, monument istoric, cod LMI: MS-II-m-B-15829, ,,Banca Agricolă” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, situat în Piața Hermann Oberth, nr. 22, către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
20.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin A.N.L. și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 143/24.06.2021, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate   
21.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                        
         PRIMAR,
   Sîrbu Ioan-Iulian                                                                                          
         
         Avizat:    
     Secretar General
        Bizo Anca

            Redactat
       Secretar General
            Bizo Anca