Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
   P R I M A R

                                         D I S P O Z I Ţ I A  NR. 416
                                                 din 13.07.2021

                             privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
Având în vedere necesitatea aprobării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, serviciu public a cărui continuitate trebuie obligatoriu asigurată;
 În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), coroborat cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


                                              D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă, de îndată, Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de miercuri, 14 iulie 2021, ora 08,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
Art. 2. Documentul înscris pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmite consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și poate fi consultat și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro, CONSILIUL  LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoțit de documentele prevăzute de lege, se transmite spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 14 iulie 2021, ora 8,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.


     PRIMAR,                                                                                      
   Sîrbu Ioan - Iulian 

      Avizat: 
   Secretar General
       Bizo Anca

                                                                    
                                                                                                                   


   Anexă la Dispoziția nr. 416/13.07.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                              PROIECT   
               al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
         din ziua de miercuri, data de 14 iulie 2021, ora 08,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 19.746/13.07.2021


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                    
         PRIMAR,   
  Sîrbu Ioan- Iulian                                                                                     
           
         Avizat: 
     Secretar General
        Bizo Anca

                                                                 
        Redactat 
    Secretar General
        Bizo Anca