Domino

ANUNȚ  PUBLIC PRIVIND SELECȚIA A DOI  MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECOSERV SIG S.R.L. CU SEDIUL ÎN SIGHIȘOARA, STR. CORNEȘTI NR.54, JUD. MUREȘ

 

Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, organizează, în conformitate cu prevederile      O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a 2 posturi de Administrator în cadrul societății ECOSERV SIG S.R.L..

 • 1 post cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar;
 • 1 post cu vechime în muncă de minim 5 ani și experiență în administrarea sau managementul unor societăți inclusiv societăți din sectorul privat;

   Procedura de evaluare/selecție cuprinde două etape :

 • Etapa I :  selecția dosarelor
 • Etapa II : interviu pentru candidații  înscriși în lista scurtă ,declarați admiși după prima etapă  

Interviul, pentru candidații declarați “admis” după etapa I, se va face pe baza următoarei bibliografii:

-OUG 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  cu modificările și completările ulterioare;

-HG 722/2016 -pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;

-Legea 31/1990 - privind societățile comerciale actualizată;

-Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          Condiții de participare :

 • experiență în administrarea/managementul unor societăți comerciale profitabile
 • studii superioare
 • cunoasterea limbii române /scris, vorbit
 • domiciliul stabil/rezidență în România
 • capacitate deplină de exercițiu
 • nu intra sub incidența art.6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind  guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 • să aibă  aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator
 • să cunoască responsabilitatea postului și să își poată forma viziuni pe termen scurt și mediu
 • să aibă capacitatea de asumare a responsabilitaților față de întregul consiliu și  să  dea dovadă  de integritate și independență
 • să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiențe necesare în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. 

           Dosarul de participare trebuie să conțină :  

 • CV
 • copie după actul de identitate
 • copie după documentele care atestă pregatirea profesională
 • cazier judiciar
 • cazier fiscal
 • adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcției în cauză
 • documente/adeverință în original din care să rezulte experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale profitabile
 • copie după carnetul de muncă
 • declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 și art. 7 din OUG nr.109/2011 , privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art.326 Noul Cod Penal , privind falsul în declarații
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit (maxim trei consilii)
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție

                      

            Dosarele de participare se depun pâna la data de 03.03.2023 , ora 15.00 la sediul Primariei Municipiului     Sighișoara.