Domino

Anunț privind recrutare personal de recensământ - recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Sighișoara (recenzori pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă-în-faţă cu respondenţii)

 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ÎNCHEIE CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  Municipiul Sighișoara (recenzori pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă-în-faţă cu respondenţii)

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Colectarea datelor în teren:
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: până la data de 17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren - Municipiul Sighișoara (necesari 2 recenzori pentru 2 sectoare)
 • satul Hetiur (necesar 1 recenzor pentru sectorul alocat satului Hetiur)

 

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. 145/2022 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit;
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi duminică).

 

Persoanele interesate pot depune cereri de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensământ - recenzori pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă-în-faţă cu respondenţii - la Registratura Municipiului Sighișoara sau folosind adresa de email: administratiepublica@sighisoara.org.ro, potrivit modelului atașat, însoțite de: copie după actul de identitate, copie act studii – minim diplomă absolvent liceu, cazier judiciar (sau declarație pe propria răspundere că persoana nu este înscrisă în cazierul judiciar).

 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 145/2022, plata pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă-în-faţă cu respondenţii se face la un tarif de 7 lei (9 lei în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/"Secţiunea pentru recenzarea persoanei" completată, validată şi acceptată, şi de 3,5 lei (5 lei în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial*)/"Secţiunea pentru recenzarea locuinţei" completată, validată şi acceptată, inclusiv "Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit", după recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a recensământului, conform situaţiei rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de UJIR.

  * oraşe şi comune izolate - oraşe şi comune care se află la o distanţă, în linie dreaptă, mai mare de 20 km faţă de drumurile naţionale şi europene, precum şi faţă de autostrăzi;

    oraşe şi comune dispersate teritorial - oraşe şi comune care au un indice de dispersie al aşezărilor de cel puţin 5, în conformitate cu situaţia calculată de Institutul Naţional de Statistică pe baza rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor. Indicatorul arată o densitate scăzută a locuinţelor, care este raportată la suprafaţa intravilanului.

Lista localităţilor izolate sau dispersate teritorial, precum şi metadatele referitoare la modul lor de determinare sunt publicate pe site-ul www.recensamantromania.ro

 

Candidații vor fi anunțați telefonic cu privire recrutare.

 

Prezentul demers vizează recrutarea a 3 recenzori, necesari pentru 3 sectoare vacante. Pe lângă numărul necesar de recenzori, se va selecta și personal de rezervă. Acesta din urmă va fi solicitat să fie oricând gata să înlocuiască personalul de recensământ recrutat care devine indisponibil din diferite motive.

 

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0265771280, int. 108.