Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
P R I M A R


                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 221 
                                            din 22.04.2021

                            privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
     În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de miercuri, 28 aprilie 2021, ora 12,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 28 aprilie 2021, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.


      Primar,                                                                    
  Sîrbu Ioan-Iulian  
                                                                                                    
      Avizat:
Secretar General
    Bizo Anca         

        Anexă la Dispoziția nr. 221/22.04.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                             PROIECT   
       al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
      din data de miercuri, 28 aprilie 2021, ora 12,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 11.965/22.04.2021


1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 8.701/25.03.2021, prin care S.C.  T & K S.R.L. cu sediul în Sighișoara, județul Mureș, str. Mihai Viteazu nr. 117, prin reprezentant Tepes Bobescu Elena, solicită cumpărarea spațiului și a terenului aferent acestuia de la adresa din str. Mihai Viteazu nr. 117 
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 10.116/06.04.2021, prin care domnul Tomuleț Ruben - Cristian în calitate de chiriaș A.N.L., solicită comunicarea modului de calcul al chiriei pentru locuința construită prin A.N.L. al cărei chiriaș este 
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 11.316/16.04.2021, prin care Corpul de Control al Prim-Ministrului transmite spre soluționare sesizarea formulată de către doamna Andreea - Cristina Imre, înregistrată la Corpul de Control al Prim-Ministrului cu nr. 1.577/26.03.2021 
4.Informare privind relațiile de cooperare internațională ale Municipiului Sighișoara 
5.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului cultural organizat de către Asociația Culturală Kitharalogos și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a primăriei, pe perioada desfășurării acestuia - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei unei sponsorizări de către Clubul Sportiv Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării de trasee turistice pe raza Municipiului Sighișoara, ca parte a destinației Colinele Transilvaniei - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
8.Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru FUNDAȚIA VERITAS SIGHIȘOARA - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA ,,FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA” – FILIALA SIGHIȘOARA - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 272/20.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. Mihai Eminescu, nr. 82, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 273/20.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 1D, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. Horia Teculescu, nr. 60, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 275/20.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. P-ța Octavian Goga, nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 65/29.03.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. Șt. O. Iosif, nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea străzilor Caraiman și Moților din Municipiul Sighișoara” - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de condominii - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 197/26.11.2020, modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 213/17.12.2020, abrogarea prevederilor alin. (2) și (3) ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 180/16.09.2020 și abrogarea prevederilor alin. (2) și (3) ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 214/17.12.2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
24.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. LYSAROM IMPEX S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
25.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri și prelungirea unor contracte de închiriere care au ca obiect parte din aceste terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
26.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
27.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Sighișoara a imobilului – construcție situat în Municipiul Sighișoara, str. Octavian Goga, nr. 8, înscris în C.F. nr. 50468-C1-U5 Sighișoara, sub nr. top. 1883/I - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
29.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                        
      Primar,                                                                    
  Sîrbu Ioan-Iulian  

      Avizat:
   Secretar General
     Bizo Anca         

      Redactat
  Secretar General
     Bizo Anca