Domino

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                            D I S P O Z I Ţ I A  NR. 326
                             din 07.05.2021

         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
Având în vedere faptul că filmările pentru serialul ”Adela” sunt programate, în Municipiul Sighișoara, în perioada 11-14 mai 2021;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), coroborat cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


                                                                D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă, de îndată, Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, pentru ziua de luni, 10 mai 2021, ora 15,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.
Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoțit de documentele prevăzute de lege, se transmite spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara. 
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 10 mai 2021, ora 13,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2021.


 Primar,
Sîrbu Ioan-Iulian
     
  Avizat:
Secretar General
 Bizo Anca                                                       
                                                


            Anexă la Dispoziția nr. 326/07.05.2021 a Primarului Municipiului Sighișoara
                   PROIECT   
   al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara 
  din ziua de luni, data de 10 mai 2021, ora 15,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 13.121/07.05.2021

1.Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate


   Primar,
Sîrbu Ioan-Iulian
     
   Avizat:
Secretar General
  Bizo Anca                                                       

   Redactat
Secretar General
 Bizo Anca