Domino

 

A N U N Ț

privind declararea și înscrierea datelor în Registrul Agricol

         În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștință publică, termenele la care persoanele fizice și juridice* au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol, astfel:

5 ianuarie – 28 februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

1 mai – 31 mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea "report din oficiu" la rubrica "semnătura declarantului".

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate/folosință asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei.

În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate/folosință asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei.

Pentru entitățile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarației dată de reprezentantul legal al unității respective, însoțită de documente care atestă dreptul de proprietate sau folosință.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, la municipii se înscriu în Registrul Agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole sau silvice, precum și acelea care dețin animale pe raza administrativ-teritorială.

Toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de Municipiul Sighișoara, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deținut de Municipiul Sighișoara.

Declarația privind înregistrarea/modificarea datelor din Registrul Agricol se poate descărca de pe site-ul Municipiului Sighișoara, www.primariasighisoara.ro, secțiunea Informații Publice – Registrul Agricol.

Clarificări sau alte informații se pot obține la numărul de telefon 0265/771280, interior 106.