*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi 25 iunie 2020
Se afiseaza in portleti:
HartaSite, Sections, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
19/06/2020
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
F5E618F704CF774FC225858C002F87B2
000155A6
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
149400
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Nu exista fisiere atasate
Link:
/[THISDB]/pagini/anun+sedinta+ordinara+pentru+ziua+de+joi+25+iunie+2020-000155A6
<p>MUNICIPIUL&nbsp; SIGHIŞOARA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; P R I M A R</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D I S P O Z I Ţ I A&nbsp; NR. 425<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; din 19.06.2020</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; privind convocarea Consiliului local &icirc;n şedinţă ordinară</p>

<p style="text-align: justify;">Primarul municipiului Sighişoara;<br />
&nbsp;&Icirc;n temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D I S P U N E :</p>

<p style="text-align: justify;"><br />
Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara &icirc;n şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 iunie 2020, ora 13,00, la sediul Primăriei municipiului Sighișoara, conform prevederilor Hotăr&acirc;rii Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut &icirc;n anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.<br />
Art. 2. Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice, &icirc;n condițiile prevăzute de Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020.<br />
Art. 3. Documentele &icirc;nscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa <a href="http://www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL"><font color="#0066cc">www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL</font></a> LOCAL,Şedinţe, 2020.<br />
Art. 4. Proiectele de hotăr&acirc;ri &icirc;nscrise pe ordinea de zi, &icirc;nsoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.<br />
Art. 5. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotăr&acirc;ri &icirc;nscrise pe ordinea de zi &icirc;n condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai t&acirc;rziu &icirc;n ziua ședinței, respectiv &icirc;n data de 25 iunie 2020, ora 10,00.<br />
Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, &icirc;n termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa <a href="http://www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL"><font color="#0066cc">www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL</font></a> LOCAL,Şedinţe, 2020.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRIMAR,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avizat:<br />
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secretar General<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizo Anca&nbsp;&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anexă la Dispoziția nr. 425/19.06.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROIECT&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; din data de joi, 25 iunie 2020, ora 13,00, &icirc;nregistrat la Primăria Municipiului&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sighișoara cu nr. 14.449/19.06.2020</p>

<p style="text-align: justify;">1.Adresa &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.235/04.06.2020, prin care Club Sportiv Hara Sighișoara solicită &icirc;nființarea &icirc;n cadrul Clubului Sportiv Municipal Sighișoara a unei ramuri sportive cu denumirea &rdquo;Karate Wukf&rdquo; și totodată demersurile care se impun &icirc;n vederea avizării acestei categorii sportive din partea Ministerului Tineretului și Sportului<br />
2.Proiect de hotăr&acirc;re privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
3.Proiect de hotăr&acirc;re pentru modificarea anexelor nr. 8 și nr. 10 la Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig. S.R.L., cu modificările ulterioare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
4.Proiect de hotăr&acirc;re privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
5.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor &icirc;mputernicite și ștampila organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
6.Proiect de hotăr&acirc;re pentru modificarea și completarea Hotăr&acirc;rii Consiliului Local Sighișoara nr. 66/28.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
7.Proiect de hotăr&acirc;re privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al Uniunii Europene, la care participă Rom&acirc;nia, pentru anul școlar 2020 - 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
8.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea schimbării formei și cuprinsului autorizației de funcționare prevăzută la anexa Hotăr&acirc;rii Consiliului Local Sighișoara nr. 86 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
9.Proiect de hotăr&acirc;re privind &icirc;ncetarea unui contract de &icirc;nchiriere, &icirc;ncheiat cu o persoană fizică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
10.Proiect de hotăr&acirc;re pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 61/26.03.2020 privind prelungirea unor contracte de &icirc;nchiriere, av&acirc;nd ca obiect terenuri pe care sunt amenajate terase de alimentație publică, &icirc;ncheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
11.Proiect de hotăr&acirc;re privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
12.Proiect de hotăr&acirc;re privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
13.Proiect de hotăr&acirc;re privind &icirc;nsușirea unei documentații topo &ndash; cadastrale &icirc;n vederea stabilirii unor servituți de trecere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
14.Proiect de hotăr&acirc;re privind repartizarea &icirc;n regim de &icirc;nchiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, modificarea Anexei nr. 1 la Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 96/28.05.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. și avizarea unui schimb de locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
15.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea &icirc;ncheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE &icirc;ntre ASOCIAȚIA MONUMENTUM și MUNICIPIUL SIGHIȘOARA - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
16.Proiect de hotăr&acirc;re privind extinderea temporară a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Sighișoara și diminuarea chiriei aferente acestora, &icirc;n anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse &icirc;n vederea limitării răsp&acirc;ndirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 - inițiat de grupul de consilieri locali ai P.N.L. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
17.Proiect de hotăr&acirc;re privind demararea Proiectului reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Sighișoara - inițiat de grupul de consilieri locali ai U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
18.Proiect de hotăr&acirc;re privind demararea Proiectului reabilitarea termică a clădirilor publice din Municipiul Sighișoara - inițiat de grupul de consilieri locali ai U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
19.Proiect de hotăr&acirc;re privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRIMAR,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avizat:<br />
&nbsp;Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secretar General<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Bizo Anca</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Redactat<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secretar General&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizo Anca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, TopLinks
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:

dspImages:

Ordonare:

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Unelte accesibilitate, Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Nu exista fisiere atasate
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):http://
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]