*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 14 iulie 2015
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
21/12/2017ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
F83CFCFC4092ED6BC2257E7B0042AC09
000027F2
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
100
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+14+iulie+2015-000027F2
<p style="text-align: center;"><strong>MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>organizează la data de 14.07.2015, respectiv 16.07.2015 </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>C O N C U R S </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:</strong></p>

<p><strong>1.&nbsp;Referent II &icirc;n cadrul Biroului Cadastru și agricultură &ndash; Direcția Administrarea Patrimoniului<br />
2.&nbsp;Referent I/A &icirc;n cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local &ndash; Serviciul Administrație publică locală<br />
3.&nbsp;Inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Administrare sistem informatic &ndash; Serviciul Administrație publică locală<br />
4.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului logistic și aprovizionare tehnico-materială </strong></p>

<p><strong>Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
<strong>Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.</strong></p>

<p><strong>Condiţiile generale de participare la concurs:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Condiţiile specifice de participare la concurs:<br />
1.&nbsp;Referent II &icirc;n cadrul Biroului Cadastru și agricultură &ndash; Direcția Administrarea Patrimoniului:</strong><br />
-&nbsp;Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 1 an &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
<strong>2.&nbsp;Referent I/A &icirc;n cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local &ndash; Serviciul Administrație publică locală:</strong><br />
-&nbsp;Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 9 ani &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
<strong>3.&nbsp;Inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Administrare sistem informatic:</strong><br />
-&nbsp;studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă &icirc;n domeniul informatică, calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică și telecomunicații, matematică;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 9 ani &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
<strong>4.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului logistic și aprovizionare tehnico-materială: </strong><br />
-&nbsp;Studii generale sau studii medii</p>

<p><strong>Probele stabilite pentru concurs:<br />
-&nbsp;Proba scrisă</strong>: 14.07.2015, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
<strong>-&nbsp;Interviu</strong>: 16.07.2015, ora 14,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;</p>

<p>&nbsp;<strong>Bibliografia:</strong></p>

<p><strong>1.&nbsp;Referent II &icirc;n cadrul Biroului Cadastru și agricultură &ndash; Direcția Administrarea Patrimoniului:</strong><br />
-&nbsp;Legea&nbsp; nr. 7/1996, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare<br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare<br />
-&nbsp;Legea nr. 18/1991, Legea Fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare<br />
-&nbsp;Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.<br />
<strong>2.&nbsp;Referent I/A &icirc;n cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local &ndash; Serviciul Administrație publică locală</strong>:<br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice<br />
-&nbsp;Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Sighișoara, Anexă la H.C.L. nr. 98/27.10.2012<br />
<strong>3.&nbsp;Inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Administrare sistem informatic</strong>:<br />
-&nbsp;Rețele de calculatoare &ndash; Terry Ogletree;<br />
-&nbsp;PC &ndash; utilizare, depanare, &icirc;ntreținere;<br />
-&nbsp;Microsoft Office 2007-Gid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu;<br />
-&nbsp;Sisteme de baze de date &ndash; Constantin Lupșoiu, Dorel Săvulea<br />
-&nbsp;Documentația de pe site-urile: <a href="http://www.apress.com">http://www.apress.com</a>; <a href="http://www.sitepoint.com">http://www.sitepoint.com</a>; <a href="http://www.w3schools.com">http://www.w3schools.com</a>; <a href="http://www.wiley.com">http://www.wiley.com</a>.<br />
Tematica de concurs:<br />
-&nbsp;Calculatoare &ndash; arhitectură, componente, caracteristici, diagnosticare defecte, depanare ;<br />
-&nbsp;Instalarea și configurarea stațiilor de lucru : sisteme de operare, drivere, aplicații ;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare Microsoft Office;<br />
-&nbsp;Rețele de calculatoare (cunoștințe generale despre echipamente de rețea, configurare switch, acces point, router, topologii, medii de transmisie, protocoale, Active Directory, Linux constituie un avantaj);<br />
-&nbsp;Baze de date (Access, MySQL)<br />
<strong>4.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului logistic și aprovizionare tehnico-materială</strong>:<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice &ndash; Capitolul 2<br />
-&nbsp;Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor &icirc;n instituţiile publice</p>

<p><strong>Calendarul de desfăşurare a concursului:</strong><br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 6 iulie 2015, ora 15,00;<br />
-&nbsp;Proba scrisă: 14.07.2015, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviu: 16.07.2015, ora 14,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
-&nbsp;După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
-&nbsp;&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,<br />
-&nbsp;Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</p>

<p><strong>Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280.</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p. PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Viceprimar<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ionel Gavrilă<br />
&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
46DED611ACA14B60C22581EE00343335/$FILE/Rezultatul Interviului.pdf
7E12CF63704A518FC22581EE0034332B/$FILE/Rezultatul Contestatiei.pdf
2395C87BD79D8326C22581EE0034333D/$FILE/Rezultate finale.PDF
6837479BECA64462C22581EE0034331D/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
1B96926974C0D9E7C22581EE00343324/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf
dspImages:

Ordonare:
/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/2395C87BD79D8326C22581EE0034333D/$FILE/Rezultate finale.PDF; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/7E12CF63704A518FC22581EE0034332B/$FILE/Rezultatul Contestatiei.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/46DED611ACA14B60C22581EE00343335/$FILE/Rezultatul Interviului.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/1B96926974C0D9E7C22581EE00343324/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/6837479BECA64462C22581EE0034331D/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul probei scrise.pdf; Rezultatul Contestatiei.pdf; Rezultatul Interviului.pdf; Rezultate finale.PDF; 46DED611ACA14B60C22581EE00343335/$FILE/Rezultatul Interviului.pdf; 7E12CF63704A518FC22581EE0034332B/$FILE/Rezultatul Contestatiei.pdf; 2395C87BD79D8326C22581EE0034333D/$FILE/Rezultate finale.PDF; 6837479BECA64462C22581EE0034331D/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; 1B96926974C0D9E7C22581EE00343324/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/2395C87BD79D8326C22581EE0034333D:Rezultate finale.PDF, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/7E12CF63704A518FC22581EE0034332B:Rezultatul Contestatiei.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/46DED611ACA14B60C22581EE00343335:Rezultatul Interviului.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/1B96926974C0D9E7C22581EE00343324:Rezultatul probei scrise.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/6837479BECA64462C22581EE0034331D:Rezultatul selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]