*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 28 iulie 2016
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
:
21/12/2017ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
DEA6CC15C24C35D8C2257FE6001E478E
00003212
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
600
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+28+iulie+2016-00003212
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">organizează la data de 28.07.2016, respectiv 01.08.2016 </span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">C O N C U R S </span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:</span></span></strong></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Referent I/A &icirc;n cadrul Compartimentului Logistic &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Compartimentului Administrativ &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;Paznic &icirc;n cadrul Compartimentului Administrativ &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ &ndash; 1 post.</span></span></strong></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.</span><br />
<strong><span style="font-family: Arial;">Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.<br />
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.<br />
&Icirc;n cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfăşurării primei probe a concursului.</span></strong></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Condiţiile generale de participare la concurs:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Condiţiile specifice de participare la concurs:</span></span></strong></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">1.&nbsp;Referent I/A &icirc;n cadrul Compartimentului Logistic &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 9 ani &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">2.&nbsp;Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Studii generale sau studii medii</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">3.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Studii generale sau studii medii</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">4.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Compartimentului Administrativ &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ: </span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Studii generale sau studii medii</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">5.&nbsp;Paznic &icirc;n cadrul Compartimentului Administrativ &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrative</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Studii generale sau studii medii;<br />
-&nbsp;Atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază și ordine eliberat de Inspectoratul General al Poliției Rom&acirc;ne.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Probele stabilite pentru concurs:<br />
- proba scrisă:</span></span></strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;"> 28.07.2016, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
<strong>- interviu</strong>: 01.08.2016, ora 13,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Bibliografia:</span></span></strong></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">1.&nbsp;Referent I/A &icirc;n cadrul Compartimentului Logistic &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;<br />
-&nbsp;O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Microsoft Office.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">2.&nbsp;Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Emil Giurgiu, Sighişoara,&nbsp; editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984;<br />
-&nbsp;Gheorghe Baltag,&nbsp; Sighişoara, Sch&auml;ssburg, Segesv&agrave;r, editura Nereamia Napocae, Cluj&ndash;Napoca, 2004.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">3.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice &ndash; Capitolul 1, 2 și 4<br />
-&nbsp;Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor &icirc;n instituţiile publice &ndash; Articolele 1, 2 și 9.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">4.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice &ndash; Capitolul 1, 2 și 4<br />
-&nbsp;Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor &icirc;n instituţiile publice &ndash; Articolele 1, 2 și 9.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">5.&nbsp;Paznic &icirc;n cadrul Compartimentului Administrativ &ndash; Biroul Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ</span></span></strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">:<br />
-&nbsp;Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;H. G. Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.</span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Calendarul de desfăşurare a concursului:</span></span></strong><br />
<span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs</strong> este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv <strong>20.07.2016</strong>;<br />
<strong>Proba scrisă:</strong> 28.07.2016, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7; </span></span></p>

<p><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Interviu:</span></span></strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;"> 01.08.2016, ora 13,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72<br />
sau la telefon nr. 0265-771280</span></span></strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P R I M A R,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ovidiu-Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN</span></span></strong><br />
&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
374A3168DB5C1CE2C22581EE00346256/$FILE/Rezultatele finale.pdf
F33B47EE2B35AD8CC22581EE0034624F/$FILE/Rezultatul interviului.pdf
020F8EE205A6B719C22581EE0034623D/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
9EC499E424C77105C22581EE00346247/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf
dspImages:

Ordonare:
/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/374A3168DB5C1CE2C22581EE00346256/$FILE/Rezultatele finale.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F33B47EE2B35AD8CC22581EE0034624F/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/9EC499E424C77105C22581EE00346247/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/020F8EE205A6B719C22581EE0034623D/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul probei scrise.pdf; Rezultatul interviului.pdf; Rezultatele finale.pdf; 374A3168DB5C1CE2C22581EE00346256/$FILE/Rezultatele finale.pdf; F33B47EE2B35AD8CC22581EE0034624F/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; 020F8EE205A6B719C22581EE0034623D/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; 9EC499E424C77105C22581EE00346247/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/374A3168DB5C1CE2C22581EE00346256:Rezultatele finale.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F33B47EE2B35AD8CC22581EE0034624F:Rezultatul interviului.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/9EC499E424C77105C22581EE00346247:Rezultatul probei scrise.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/020F8EE205A6B719C22581EE0034623D:Rezultatul selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]