*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs - Director la Clubul Sportiv Municipal Sighisoara - 30.01.2020
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs - Director la Clubul Sportiv Municipal Sighisoara - 30.01.2020
:
27/01/2020ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
Da
Cheie unica:
D6521001C5A81574C22584E80039CB81
00012D52
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
125400
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+director+la+clubul+sportiv+municipal+sighisoara+30012020-00012D52
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">organizează&nbsp; la data de 30.01.2020, proba scrisă</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">C O N C U R S</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, pe perioadă determinată: -&nbsp;Director la Clubul Sportiv Municipal Sighișoara &ndash; 1 post</span></span></strong></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:<br />
&nbsp;a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfășurării primei probe a concursului);<br />
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința conține, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);<br />
g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile generale de participare la concurs:<br />
a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile specifice de participare la concurs:<br />
- Absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă &icirc;n domeniul fundamental științe sociale ramura de știință &ndash; științe juridice; &icirc;n domeniul fundamental științe sociale ramura de știință &ndash; științe economice; &icirc;n domeniul fundamental științe inginerești, sau &icirc;n domeniul fundamental știința sportului și educației fizice;<br />
- Vechime &icirc;n muncă &ndash; minimum 10 ani;<br />
- Vechime &icirc;n specialitatea studiilor necesare &ndash; minimum 7 ani;<br />
- Studii de masterat sau postuniversitare &icirc;n specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere;<br />
- experiență &icirc;n funcție de conducere de 3 ani;<br />
- Depunerea unui Proiect de management care să cuprindă: o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică &icirc;n subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, pentru perioada 2020 &ndash; 2024, strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute &icirc;n vedere &icirc;n perioada de executare a contractului de management.<br />
Proiectele de management vor fi elaborate de candidați respect&acirc;nd următoarea structură minimală:<br />
1.&nbsp;Capitolul I &ndash; Considerații cu caracter general;<br />
1.&nbsp; 1.&nbsp; Contextul legal;<br />
1.&nbsp; 2. Contextul național, regional, județean și municipal;<br />
1.&nbsp;3. Analiza SWOT a conjuncturii social-economice și sportive a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, insituție publică &icirc;n subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara;<br />
1.&nbsp;4. Direcții de &icirc;nceput și de dezvoltare ulterioară a activității instituției din perspectiva situației concrete existente și previzibile pe durata mandatului de 4 ani;<br />
2.&nbsp;Capitolul II &ndash; Mijloace de realizare a managementului Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică &icirc;n subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara;<br />
2.&nbsp;1. Resursele economice;<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Resursele umane&lt;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; Baza materială.<br />
3.&nbsp;Capitolul III &ndash; Măsuri și acțiuni de &icirc;nceput și continuat &icirc;n vederea atingerii obiectivelor propuse;<br />
4.&nbsp;Capitolul IV &ndash; Planificarea activităților necesare atingerii obiectivelor;<br />
Capitolele III și IV vor cuprinde obligatoriu o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică &icirc;n subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara pentru perioada 2020-2024, &icirc;n care pot fi incluse strategii, programe, proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute &icirc;n vedere &icirc;n perioada de executare a contractului de management.<br />
5.&nbsp;Capitolul V &ndash; Măsuri, acțiuni și obiective ce urmează a fi &icirc;ndeplinite;<br />
6.&nbsp;Capitolul VI &ndash; Concluzii.<br />
Proiectele de management nu sunt limitate la un număr de pagini + anexe și trebuie să conțină punctele de vedere ale candidaților asupra măsurilor și acțiunilor de &icirc;nceput și ulterior, cu privire la dezvoltarea și evoluția Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică &icirc;n subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, &icirc;n perioada 2020 &ndash; 2024.&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Probele stabilite pentru concurs:<br />
- depunerea dosarelor de &icirc;nscriere și a proiectului de management;<br />
- selecția dosarelor de &icirc;nscriere;<br />
- proba scrisă;<br />
- interviul;<br />
- susținerea proiectului de management;<br />
Se pot prezenta la următoare etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BIBLIOGRAFIE<br />
1.&nbsp;Constituția Rom&acirc;niei;<br />
2.&nbsp;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -&nbsp; privind Codul Administrativ;<br />
3.&nbsp;Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;<br />
4.&nbsp;Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;<br />
5.&nbsp;Legea&nbsp; nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;<br />
6.&nbsp;Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;<br />
7.&nbsp;H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;<br />
8.&nbsp;Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;<br />
9.&nbsp;Legea nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;<br />
10.&nbsp;Hotăr&acirc;rea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere &icirc;n aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;<br />
11.&nbsp;Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Calendarul de desfăşurare a concursului:<br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs, precum și a proiectului de management este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv p&acirc;nă &icirc;n&nbsp; data de 20.01.2020 inclusiv, ora 16,30;<br />
-&nbsp;Selecția dosarelor de &icirc;nscriere la concurs: conform art. 19 alin. (2) din din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare<br />
-&nbsp;Probă scrisă: 30.01.2020 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviul și susținerea proiectului de management: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, respectiv susținerea proiectului de management, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, respectiv a susținerii proiectului de management;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecției dosarelor de concurs, a probei scrise, sau a interviului, respectiv a susținerii proiectului de management, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu respectiv la susținerea proiectului de management, doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Relaţii suplimentare la secretarul&nbsp; comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela, referent principal &icirc;n cadrul Compartimentului Resurse Umane - Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail <a href="mailto:resurseumane@sighisoara.org.ro">resurseumane@sighisoara.org.ro</a>&rdquo;</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ovidiu &ndash; Dumitru Mălăncrăvean</strong></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
B7A1950DA0CC95D1C22584E8003A5C3F/$FILE/Atribuţiile postului.docx
2B3CC1D047B203E3C22584F7003956EA/$FILE/Rezultatele selectiei dosarelor.pdf
A85C89A130FD806FC22584E8003A4FA5/$FILE/Anunt concurs.pdf
4CC1212C941DACBFC22584FC0035333A/$FILE/Rezultatele finale.pdf
dspImages:

Ordonare:
A85C89A130FD806FC22584E8003A4FA5/$FILE/Anunt concurs.pdf; B7A1950DA0CC95D1C22584E8003A5C3F/$FILE/Atribuţiile postului.docx; 4CC1212C941DACBFC22584FC0035333A/$FILE/Rezultatele finale.pdf; 2B3CC1D047B203E3C22584F7003956EA/$FILE/Rezultatele selectiei dosarelor.pdf; Anunt concurs.pdf; Atribuţiile postului.docx; Rezultatele selectiei dosarelor.pdf; Rezultatele finale.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:A85C89A130FD806FC22584E8003A4FA5:Anunt concurs.pdf, B7A1950DA0CC95D1C22584E8003A5C3F:Atribuţiile postului.docx, 4CC1212C941DACBFC22584FC0035333A:Rezultatele finale.pdf, 2B3CC1D047B203E3C22584F7003956EA:Rezultatele selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]