*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 09.01.2019
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs 09.01.2019
:
10/01/2019ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
Da
Cheie unica:
90FC7E5E27F9C08BC2258361003EA164
0000F6B2
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
60100
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+09012019-0000F6B2
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">organizează&nbsp; &icirc;n data de 09.01.2019</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">C O N C U R S</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">de ocupare a unor posturi contractuale de execuție vacante, &icirc;n afara Organigramei Municipiului Sighișoara, pe perioadă determinată și anume pe durata de implementare </span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">a proiectului &rdquo;Mainstream Sighișoara &ndash; investiție europeană pentru incluziunea socială:<br />
-&nbsp;Mediator sanitar,&nbsp; 2 ore/zi &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asistent social,&nbsp; 2 ore/zi &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Expert local pe problemele romilor,&nbsp; 3 ore/zi &ndash; 1 post;</span></span></strong></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfășurării primei probe a concursului);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința conține, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile generale de participare la concurs:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile specifice de participare la concurs:</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1. Mediator sanitar,&nbsp; 2 ore/zi &ndash; 1 post;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - nivel studii generale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - minim 4 ani experiență &icirc;n domeniul medierii sanitare;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;2.&nbsp; Asistent social,&nbsp; 2 ore/zi &ndash; 1 post;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - nivel studii universitare cu licență;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - minim 4 ani&nbsp; experiență &icirc;n domeniul asistenței sociale și oferirea serviciilor sociale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
3. Expert local pe problemele romilor,&nbsp; 3 ore/zi &ndash; 1 post;<br />
&nbsp;- nivel&nbsp; studii&nbsp; universitare cu licență;<br />
&nbsp;- minim 6 ani experiență &icirc;n implementarea&nbsp; măsurilor de asistență social pentru romi;</span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Probele stabilite pentru concurs:<br />
- probă scrisă;<br />
- interviu.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar<br />
&nbsp;1. Ordinul 619 din 14 august 2002 pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar;<br />
&nbsp;2. Promovarea alăptării prin asistență medicală primară-UNICEF/IOMC;<br />
&nbsp;3. Contraceptie si planificare familială-orice sursă de informație &ndash;M.S., IOMC;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de asistent social, expert local pe problemele romilor<br />
&nbsp;1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;<br />
&nbsp;2. Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare:<br />
&nbsp;3. Legea nr.448/2006 prinvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;&nbsp;<br />
&nbsp;4. Hotăr&acirc;rea Nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice&nbsp; de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 ;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Calendarul de desfăşurare a concursului:<br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv p&acirc;nă &icirc;n data de 27.12.2018, inclusiv ora 16,30;<br />
-&nbsp;Probă scrisă: 09.01.2019 ora 11,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Relaţii suplimentare la secretarul&nbsp; comisie de concurs, Răduț Anca-Maria &ndash; șef serviciu &ndash; Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail <a href="mailto:resurseumane@sighisoara.org.ro">resurseumane@sighisoara.org.ro</a>&rdquo;</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ovidiu &ndash; Dumitru Mălăncrăvean</strong></span></span></span></span></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
77A2EA28535D395EC2258361003EFE56/$FILE/Anunt concurs.pdf
9753B034808041F9C2258377004747E7/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
8D9C8FE70A69769BC2258361003F083C/$FILE/Atributii post contractual asistent social.docx
E0EE14E223AA9AC9C2258361003F13C2/$FILE/Atributii post contractual mediator sanitar.docx
90D703CE09DEB409C2258361003F0ED7/$FILE/Atributii post contractual expert local pe problemele romilor.docx
CF2EF6F214AC818AC225837D00462E88/$FILE/Rezultatele probei scrise.pdf
1CFEAF994C70F8AFC225837E004C266B/$FILE/Rezultate finale.pdf
0E4C66987F3A8B29C225837E00246B64/$FILE/Rezultatele interviului.pdf
dspImages:

Ordonare:
77A2EA28535D395EC2258361003EFE56/$FILE/Anunt concurs.pdf; 8D9C8FE70A69769BC2258361003F083C/$FILE/Atributii post contractual asistent social.docx; 90D703CE09DEB409C2258361003F0ED7/$FILE/Atributii post contractual expert local pe problemele romilor.docx; E0EE14E223AA9AC9C2258361003F13C2/$FILE/Atributii post contractual mediator sanitar.docx; 1CFEAF994C70F8AFC225837E004C266B/$FILE/Rezultate finale.pdf; 0E4C66987F3A8B29C225837E00246B64/$FILE/Rezultatele interviului.pdf; CF2EF6F214AC818AC225837D00462E88/$FILE/Rezultatele probei scrise.pdf; 9753B034808041F9C2258377004747E7/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Anunt concurs.pdf; Atributii post contractual asistent social.docx; Atributii post contractual expert local pe problemele romilor.docx; Atributii post contractual mediator sanitar.docx; Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatele probei scrise.pdf; Rezultatele interviului.pdf; Rezultate finale.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:77A2EA28535D395EC2258361003EFE56:Anunt concurs.pdf, 8D9C8FE70A69769BC2258361003F083C:Atributii post contractual asistent social.docx, 90D703CE09DEB409C2258361003F0ED7:Atributii post contractual expert local pe problemele romilor.docx, E0EE14E223AA9AC9C2258361003F13C2:Atributii post contractual mediator sanitar.docx, 1CFEAF994C70F8AFC225837E004C266B:Rezultate finale.pdf, 0E4C66987F3A8B29C225837E00246B64:Rezultatele interviului.pdf, CF2EF6F214AC818AC225837D00462E88:Rezultatele probei scrise.pdf, 9753B034808041F9C2258377004747E7:Rezultatul selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]