*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 19.12.2018
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs 19.12.2018
:
20/12/2018ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
5991B1BEC39A6EC3C22583510043DA5F
0000F33E
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
57600
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+19122018-0000F33E
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">organizează&nbsp; &icirc;n data de 19.12.2018</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">C O N C U R S</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante:</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">-&nbsp;Magaziner I &icirc;n cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare Tehnico-Materială și Administrativ &ndash; 1 post;</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">-&nbsp;Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post;</span></span></strong></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfășurării primei probe a concursului);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința conține, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile generale de participare la concurs:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile specifice de participare la concurs:</span></span></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;Magaziner I &icirc;n cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare Tehnico-Materială și Administrativ &ndash; 1 post:<br />
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
- cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
- vechime pe un post similar minim 5 ani.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post:<br />
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
- nu se solicită vechime.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Probele stabilite pentru concurs:<br />
- proba suplimentară eliminatorie de &rdquo;cunoștințe de operare PC, nivel mediu&rdquo; numai pentru postul de magaziner I;<br />
- probă scrisă;<br />
- interviu.</span></span></p>

<p><br />
<span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER I, &icirc;n cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare tehnico- materială și administrativ</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1. Legea nr. 215/2001 ***Republicată, legea administrației publice locale (Capitolul I, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul IX, Capitolul X, Capitoul XII &ndash; Secțiunea 1);<br />
2. Legea nr. 53/2003 ***Republicată, Codul Muncii (Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul IV; Titlul III, Capitolul I, Secțiunea 1, 2 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V;<br />
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;<br />
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea &icirc;n legătură cu gestionarea bunurilor agențiolor economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;<br />
5. Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, inclusiv Norme aprobate;<br />
6. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a nijloacelor fixe;<br />
7. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;<br />
8. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparțin&acirc;nd instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de SUPRAVEGHETOR, &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1.&nbsp;Emil Giurgiu &ndash; Sighișoara &ndash; ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1980;<br />
2.&nbsp;Gheroghe Baltag &ndash; Sighișoara, Schassburg, Segesvar, ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Calendarul de desfăşurare a concursului:<br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv p&acirc;nă &icirc;n data de 10.12.2018, inclusiv ora 16,30;<br />
-&nbsp;Proba suplimentară eliminatorie de &rdquo;cunoștințe de operare PC, nivel mediu&rdquo; &ndash; numai pentru postul de magaziner I &ndash; 19.12.2018, ora 10,00 ;<br />
-&nbsp;Probă scrisă: 19.12.2018 ora 11,30 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;</span></span></p>

<p><br />
<span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</span></span></p>

<p><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ovidiu &ndash; Dumitru Mălăncrăvean</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
67264975C5819FC0C225835100444A82/$FILE/Anunt concurs.pdf
86C6F8AD6BDAC50DC225835100445AA9/$FILE/Atributii functie contractuala supraveghetor muzeu.docx
4659A59384527350C2258351004455D0/$FILE/Atributii functie contractuala magaziner I.docx
970BA325416C85FBC225836800431B17/$FILE/Rezultatele probei interviu.pdf
5692CB7401697182C2258368003B81D0/$FILE/Rezultatele probei scrise.pdf
41F6CE7A06084E68C22583690043C252/$FILE/Rezultatele finale.pdf
0DFCD38797DA8CADC2258361003635DD/$FILE/Rezultatele selectiei dosarelor.pdf
dspImages:

Ordonare:
67264975C5819FC0C225835100444A82/$FILE/Anunt concurs.pdf; 4659A59384527350C2258351004455D0/$FILE/Atributii functie contractuala magaziner I.docx; 86C6F8AD6BDAC50DC225835100445AA9/$FILE/Atributii functie contractuala supraveghetor muzeu.docx; 41F6CE7A06084E68C22583690043C252/$FILE/Rezultatele finale.pdf; 970BA325416C85FBC225836800431B17/$FILE/Rezultatele probei interviu.pdf; 5692CB7401697182C2258368003B81D0/$FILE/Rezultatele probei scrise.pdf; 0DFCD38797DA8CADC2258361003635DD/$FILE/Rezultatele selectiei dosarelor.pdf; Anunt concurs.pdf; Atributii functie contractuala magaziner I.docx; Atributii functie contractuala supraveghetor muzeu.docx; Rezultatele selectiei dosarelor.pdf; Rezultatele probei scrise.pdf; Rezultatele probei interviu.pdf; Rezultatele finale.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:67264975C5819FC0C225835100444A82:Anunt concurs.pdf, 4659A59384527350C2258351004455D0:Atributii functie contractuala magaziner I.docx, 86C6F8AD6BDAC50DC225835100445AA9:Atributii functie contractuala supraveghetor muzeu.docx, 41F6CE7A06084E68C22583690043C252:Rezultatele finale.pdf, 970BA325416C85FBC225836800431B17:Rezultatele probei interviu.pdf, 5692CB7401697182C2258368003B81D0:Rezultatele probei scrise.pdf, 0DFCD38797DA8CADC2258361003635DD:Rezultatele selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]